Ga verder naar de inhoud

Lopende projecten

De onderzoekers van de Bodemkundige Dienst van België vzw werken mee aan heel wat projecten rond bodemkwaliteit, bemesting, irrigatie, stuwen en veel meer. Hier lijsten we de lopende projecten voor je op. Neem zeker eens een kijkje!

De Bodemkundige Dienst heeft de afgelopen jaren aan nog andere projecten meegewerkt. Een beknopt overzicht vind je terug op de pagina afgelopen projecten.

Tarweoogst onder agroforestry

Agroforestry 2025

Bij Agroforestry of boslandbouw worden landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel.

B3w top

B3W: begeleiding betere bodem en waterkwaliteit

B3W begeleidt land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg

Hoe aardappelen telen binnen MAPVI

Hoe aardappelen telen binnen MAP VI?

strategieën om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale aardappelopbrengst te realiseren

IPCC broeikasgassen landbouw

Landbouwers-koolstofbouwers

Door CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof (OS), dragen boeren bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

haspelirrigatie

LEADER Watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing

Irrigatie is al decennialang onontbeerlijk voor de productie van groenten, aardappel en ook voedergewassen in de projectregio Kempen-Maasland. In de gemeentes Maaseik en Kinrooi kan het irrigatiewater worden afgetapt van het CIRO-irrigatienetwerk.

Carbon Farming beeld

Carbon Farming

Bij Carbon Farming halen landbouwers CO₂ uit de lucht en slaan ze koolstof op in de bodem. Binnen de samenwerking met Claire-CO₂ en…
Ag4 Climate

Ag4Climate

Bayer internationaal wilt landbouwers de juiste tools ter beschikking stellen om hun klimaatvoetafdruk te verminderen. Met drie akkerbouwers gaan we in gesprek om hun broeikasgasuitstoot te berekenen en op twee concrete percelen actie te nemen.

DANONE LOGO

Danone – koolstofopslag bij melkveehouders

Samen met de melkveehouders werkt Danone aan het verlagen van de CO2 voetafdruk van de melk. Door te werken rond koolstofopslag kunnen melkveehouders CO2 opslaan in hun gronden en zo hun totale voetafdruk verlagen.

Koolstofboeren

LIDL - Koolstofboeren

Vijftien landbouwers krijgen de komende vijf jaar begeleiding om "koolstofboer" te worden. Daarbij passen ze hun methodes aan, om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem.

OP Peil

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op kort termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD) in Vlaanderen realiseren. Dit soort systemen zijn namelijk zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief.

LEADER - Bouwen aan een betere bodem

LEADER: Bouwen aan een betere bodem

Met het aanleggen van verschillende demoplatformen en het verspreiden van kennis willen we landbouwers sensibiliseren, informeren en een houvast bieden bij technieken die hun helpen in het verbeteren van hun landbouwgronden. Hiervoor werd het project in verschillende werkpakketten verdeeld met daarbij aandacht voor 3 verschillende bodemverbeterende technieken en de nodige communicaties en demonstraties.

Demoproject Tarwe Jill bijgesneden

DEMO: Alternatieve duurzame bemestingsstrategieën bij wintertarwe

Bij granen, of meer specifiek wintertarwe, wordt de (stikstof)bemesting vandaag in praktijk bijna altijd volledig ingevuld via kunstmest. Binnen de akkerbouw vertegenwoordigen granen een belangrijk areaal, waardoor van het totale Vlaamse kunstmestgebruik meer dan 50% wordt toegepast in granen. Nochtans is hier een belangrijke reductie van het kunstmestgebruik mogelijk door de toepassing van alternatieve duurzame bemestingsstrategieën.

Optitarwe Jill bijgesneden

OPTITARWE: een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door de strengere bemestingsnormen (MAP6) en het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met de veranderende teeltomstandigheden creëren de noodzaak en aanzet om tot een aangepaste en meer flexibele stikstofbemesting te komen.

Demo bijbemest website bdb

DEMO: Gefractioneerd bemesten in late aardappelen - welke bijbemestingsadviessystemen en -strategieën lonen? (BIJBEMEST)

Aardappelen is de tweede belangrijkste akkerbouwteelt in Vlaanderen. Aardappeltelers en deze komen echter onder een steeds toenemende druk te staan (o.a. verplichte staalnames, bedrijfsevaluaties, boetes) omdat zij er onvoldoende in slagen hun nitraatresiduen aan het einde van de teelt te beperken, en dus de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen negatief beïnvloeden.

GOM - Geïntegreerd Onkruidmanagement in de fruitteelt

GOM - Geïntegreerd Onkruidmanagement in de fruitteelt

Van zwartstrook naar verantwoord groene strook Het onkruidbeheer op de boomstrook van gangbaar pitfruit gebeurt tot op heden voornamelijk…
Foto website hoofding

Stuwviewer met impact

Dit project bekijkt het strategisch plaatsen van regelbare stuwen in (de haarvaten van) het Vlaamse grachten- en bekenstelsel zodat dit waterlopennetwerk kan fungeren als buffer- en infiltratiezone voor kostbaar hemel- en oppervlaktewater, wat mee een antwoord helpt bieden op de dalende Vlaamse grondwatertafels.

Mi Ni Max website

MiNiMax - Mineralisatie van stikstof uit organische stof in de bodem maximaal benutten

Hoge nitraatresiduen in het najaar op Vlaamse landbouwpercelen dragen nog steeds bij tot overschrijdingen van Europese normen voor grond- en oppervlaktewater. Dit is regelmatig het geval na aardappelen, maïs en verschillende groenteteelten zoals prei. De onderschatting van stikstofvrijstelling door de mineralisatie van organische stof in de bodem, die vaak leidt tot overdreven stikstofbemesting, is een belangrijke oorzaak. Een nauwkeurige inschatting van de stikstofvrijstelling tijdens het groeiseizoen is daarom uiterst belangrijk voor het optimaliseren van de stikstofbemesting.

Ornaqua laanboom website

OrnAqua: een nieuw referentiekader voor irrigatie voor efficiënter watergebruik in de openluchtsierteelt

Tot nu toe wordt irrigatie in de sierteelt volgens de specialisatie en de ervaring van de teler toegepast. Echter krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen die een duidelijke economische impact hebben op de bedrijven. Het algemene doel van het Ornaqua project is om de irrigatie beredeneerd en op duurzame wijze in de bedrijfsvoering van de sierteelt op te nemen. Hiervoor wordt een nieuw referentiekader opgebouwd dat gebruikt kan worden om aanbevelingen te geven aan telers die irrigatie toepassen.

Brouwgerst bijgeknipt

Grow2Brew: Naar een optimale teelt en valorisatie van brouwgerst in Vlaanderen

Vlaamse akkerbouwers zijn om verschillende redenen (economische, risicospreiding …) zoekende naar alternatieve teelten. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe teelten maar ook naar oude bekenden zoals brouwgerst. Er is bovendien algemeen een duidelijke vraag naar een meer lokale teelt van landbouwgrondstoffen. Ook vanuit de mouterij- en brouwerijsector is er dus een vraag naar lokaal geteelde brouwgerst. Toch geven de mouterijen aan dat de kwaliteit vaak en om uiteenlopende redenen achterblijft en soms niet voldoet. Lopende initiatieven voor deze lokale teelt ondervinden echter diverse uitdagingen.

LTP Foto 2

Niet-kerende grondbewerking op lange termijn

De Bodemkundige Dienst van België vzw en de Provincie Vlaams-Brabant volgen voor verschillende percelen in de regio rond Leuven en de regio rond Galmaarden de bodemkwaliteit en productie onder niet-kerende grondbewerking op.

DRIP2c

DRIP-project: bodemsensoren

Bodemsensoren verzamelen bodemvochtdata over een perceel en kunnen zo een meerwaarde betekenen in de besluitvorming bij de planning van irrigatie. In het LA-traject DRIP ‘Datagedreven regeling van druppelirrigatie voor een duurzame productie in de tuinbouw’ werkten we een draaiboek uit voor het gebruik van bodemvochtsensoren met draadloze internetkoppeling. De opstelling die we uitwerkten maakt het mogelijk om het gekalibreerde bodemvochtgehalte in realtime op te volgen in een online platform. In dit platform worden ook drempelwaarden weergegeven ter interpretatie van het bodemvochtgehalte.