Ga verder naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

Algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden (versie 25/05/2022)

  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het bedrag van de factuur netto en zonder disconto betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum en door overschrijving op onze bankrekening
  • Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 5 % van het bedrag van de facturen en zal minimum € 17,35 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  • Bij niet tijdige betaling zal het incassobureau TCM Belgium nv Ambachtenlaan 13c 3001 Heverlee worden ingeschakeld.
  • Klachten moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bereiken.
  • Bij annulering van een order door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de geannuleerde order zonder dat de uitvoerder tot enig aantonen van de schade gehouden is.
  • Om organisatorische redenen is het mogelijk dat Bodemkundige Dienst van België de analyse van bepaalde parameter(s) uitbesteedt. Voor de parameter(s) waarvoor BELAC-accreditatie vereist is, zal deze eventuele uitbesteding steeds gebeuren bij een voor deze parameter(s) geaccrediteerd labo.
  • De Bodemkundige Dienst van België zal, indien nodig, handelen conform de in het MB van 22/01/2004 vastgelegde modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd in het B.S. van 13/02/2004.
  • Indien u wenst te verwijzen naar de BELAC-accreditatie en gebruik van het BELAC-logo dient u dit te doen conform de voorschriften zoals beschreven in BELAC-2-001-NL.pdf, hoofdstuk 4.2