Ga verder naar de inhoud

Onderzoek en studies

Het werk van de afdeling Onderzoek en studies bevindt zich op het raakvlak landbouw en milieu. We leggen ons toe op de processen die zich afspelen in bodem en water. We beschikken over een uitgebreide dataset van bodem-, mest- en waterstalen over heel België en noordelijk Frankrijk, een groot contactennetwerk via onze klanten én we hebben een traditie in proefveldonderzoek in nauwe samenwerking met de landbouwer. We combineren diepgaande wetenschappelijke kennis met praktijkervaring en gezond boerenverstand. Ons onderzoek gebeurt zowel in opdracht van derden (particulieren, bedrijven, overheden) als op eigen initiatief of in samenwerking met partners.

Studies

Onze onderzoekers voeren regelmatig studies op vraag van derden uit. Deze studies kan iedereen aanvragen bij onze onderzoeksafdeling. Daarnaast voeren we ook studies op maat van de aanvrager uit, neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier

Incubatiestudie

incubatieproeven

incubatieproef voor de bepaling van de snel vrijkomende stikstof uit organische meststoffen

Peilgestuurde drainage

Grondwaterpeilbeheer: (peilgestuurde) drainage en subirrigatie

Het bodemwaterpeil bepaalt in vele situaties de kansen voor maatschappelijk functies, voor landbouw, natuur, industrie, recreatie… Deze…
Profielboring

Bodemstructuuronderzoek

Onderzoek bij bodemstructuurproblemen zoals erosie, plasvorming door slechte waterinfiltratie of verdichting

Portfolio projecten

We doen ervaring op tijdens demonstraties, onderzoek en beleidsondersteunend werk. Onderstaande projecten vormen slechts een kleine greep uit succesvol afgeronde projecten. Een overzicht van onze meest recente projecten vind je op de projectpagina.

Tarweoogst onder agroforestry

Agroforestry 2025

Bij Agroforestry of boslandbouw worden landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel.

OP Peil

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op kort termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD) in Vlaanderen realiseren. Dit soort systemen zijn namelijk zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief.

LEADER - Bouwen aan een betere bodem

LEADER: Bouwen aan een betere bodem

Met het aanleggen van verschillende demoplatformen en het verspreiden van kennis willen we landbouwers sensibiliseren, informeren en een houvast bieden bij technieken die hun helpen in het verbeteren van hun landbouwgronden. Hiervoor werd het project in verschillende werkpakketten verdeeld met daarbij aandacht voor 3 verschillende bodemverbeterende technieken en de nodige communicaties en demonstraties.

Carbon Farming beeld

Carbon Farming

Bij Carbon Farming halen landbouwers CO₂ uit de lucht en slaan ze koolstof op in de bodem. Binnen de samenwerking met Claire-CO₂ en…
Demo bijbemest website bdb

DEMO: Gefractioneerd bemesten in late aardappelen - welke bijbemestingsadviessystemen en -strategieën lonen? (BIJBEMEST)

Aardappelen is de tweede belangrijkste akkerbouwteelt in Vlaanderen. Aardappeltelers en deze komen echter onder een steeds toenemende druk te staan (o.a. verplichte staalnames, bedrijfsevaluaties, boetes) omdat zij er onvoldoende in slagen hun nitraatresiduen aan het einde van de teelt te beperken, en dus de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen negatief beïnvloeden.

Optitarwe Jill bijgesneden

OPTITARWE: een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door de strengere bemestingsnormen (MAP6) en het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met de veranderende teeltomstandigheden creëren de noodzaak en aanzet om tot een aangepaste en meer flexibele stikstofbemesting te komen.

Kwaliteit

Onze onderzoeksafdeling is gecertificeerd met het ISO9001:2015 label door KIWA. Dit betekent dat onze onderzoeksafdeling voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering, zowel op het gebied van onderzoek, studieopdrachten, projectwerking als terrein- en proefveldwerking. Al het werk gebeurt volgens methodes die schriftelijk vastgelegd zijn in een kwaliteitshandboek met daaraan gekoppelde werkvoorschriften en procedures die regelmatig zowel intern als extern geauditeerd worden. Dit maakt herhaalbaarheid en naspeurbaarheid van ons onderzoek mogelijk.

  • ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat volgens de norm NBN-EN-ISO 9001:2015)
  • Toepassingsgebied: Projectwerking en proefveldwerking

Download: KIWA 9001:2015 certificaat (pdf)