Ga verder naar de inhoud

Onderzoek en studies

Het werk van de afdeling Onderzoek en studies bevindt zich op het raakvlak landbouw en milieu. We leggen ons toe op de processen die zich afspelen in bodem en water. We beschikken over een uitgebreide dataset van bodem-, mest- en waterstalen over heel België en noordelijk Frankrijk, een groot contactennetwerk via onze klanten én we hebben een traditie in proefveldonderzoek in nauwe samenwerking met de landbouwer. We combineren diepgaande wetenschappelijke kennis met praktijkervaring en gezond boerenverstand. Ons onderzoek gebeurt zowel in opdracht van derden (particulieren, bedrijven, overheden) als op eigen initiatief of in samenwerking met partners.

Studies

Onze onderzoekers voeren regelmatig studies op vraag van derden uit. Deze studies kan iedereen aanvragen bij onze onderzoeksafdeling. Daarnaast voeren we ook studies op maat van de aanvrager uit, neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier

Incubatiestudie

incubatieproeven

incubatieproef voor de bepaling van de snel vrijkomende stikstof uit organische meststoffen

Peilgestuurde drainage

Grondwaterpeilbeheer: (peilgestuurde) drainage en subirrigatie

Het bodemwaterpeil bepaalt in vele situaties de kansen voor maatschappelijk functies, voor landbouw, natuur, industrie, recreatie… Deze…
Profielboring

Bodemstructuuronderzoek

Onderzoek bij bodemstructuurproblemen zoals erosie, plasvorming door slechte waterinfiltratie of verdichting

Portfolio projecten

We doen ervaring op tijdens demonstraties, onderzoek en beleidsondersteunend werk. Onderstaande projecten vormen slechts een kleine greep uit succesvol afgeronde projecten. Een overzicht van onze meest recente projecten vindt u op de projectpagina.

Aanduiding van de homogene zones op een aardappelperceel in Bree (Zorba) aan de hand van een NDVI satellietbeeld en de EC bodemscan opgenomen voor het teeltseizoen. Links: de elektrische conductiviteit gemeten met een Veris bodemscan, midden: de NDVI (groenheidsindex) afkomstig van de Sentinel 2 satelliet, rechts: aanduiding van de homogene zones aan de hand van de EC en de NDVI.

Potential

Stikstofbemesting en irrigatie afstemmen op de variabiliteit binnen het landbouwperceel met remote sensing

NO3gehalte20120516

Waterkwaliteit Horstgaterbeek

Duurzaam omspringen met water in grove groententeelt

Doorbreken monocultuur mais korrelmaïs landscape

Doorbreken monocultuur mais

Rotaties ontwikkelen met meerwaarde ten opzichte van maïsmonocultuur

Tarweoogst onder agroforestry

Agroforestry 2025

Bij Agroforestry of boslandbouw worden landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel.

Soil Care logo

SoilCare

teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit

kwaliteit

Onze onderzoeksafdeling is gecertificeerd met het ISO9001:2015 label door KIWA. Dit betekent dat onze onderzoeksafdeling voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering, zowel op het gebied van onderzoek, studieopdrachten, projectwerking als terrein- en proefveldwerking. Al het werk gebeurt volgens methodes die schriftelijk vastgelegd zijn in een kwaliteitshandboek met daaraan gekoppelde werkvoorschriften en procedures die regelmatig zowel intern als extern geauditeerd worden. Dit maakt herhaalbaarheid en naspeurbaarheid van ons onderzoek mogelijk.

  • ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat volgens de norm NBN-EN-ISO 9001:2015)
  • Toepassingsgebied: Projectwerking en proefveldwerking