Ga verder naar de inhoud

Bodemstructuuronderzoek

Soms kunnen bodemstructuurproblemen zoals erosie, plasvorming door slechte waterinfiltratie, verdichting zich voordoen. Het bodemstructuuronderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de bodemgesteldheid en de bodemstructuur van een perceel met oog op oplossen van de problemen. Bij dit onderzoek wordt de profielopbouw, de bodemdichtheid, het infiltrerend vermogen en de algemene bodemgesteldheid van het perceel onderzocht. Aan de hand van deze waarnemingen worden richtlijnen omtrent mogelijke oplossingen gegeven samen met het te verwachten tijdstraject.

Profielboring

Inhoud van het onderzoek

Bij dergelijk bodemonderzoek kunnen verschillende bodemkarakteristieken gemeten en geanalyseerd worden:

 • Profielopbouw

Profielboringen worden uitgevoerd met Edelmanboor (6 tot 10 cm diameter) tot een diepte van minimaal 1,0 m-mv. Bij deze boringen gaat de aandacht naar de textuur en structuur van de grond, de kleur van de bodem, compactie, doorworteling en het vochtgehalte.

 • Detectie van verdichte bodemlagen

Metingen van de penetratieweerstand worden uitgevoerd tot 0,80 m-mv met de penetrologger. De metingen gebeuren op systematische wijze (in een grid of transect). Metingen met een penetrologger worden doorgaans uitgevoerd wanneer de bodem op veldcapaciteit is. Door het meten van de penetratieweerstand kan worden nagegaan welke lagen en tot op welke diepte de bodem verdicht is. Deze observaties kunnen enkel worden uitgevoerd indien de bodem voldoende vochtig is bij het terreinonderzoek en wanneer de bodem vrij is van stenen.

 • Bepaling van het infiltrerend vermogen van de bodem

De hydraulische conductiviteit van de bodem in wordt kaart gebracht door een infiltratieproef. Het infiltrerend vermogen wordt op verschillende dieptes bepaald en geeft een beeld van de waterdoorlatendheid van de ondergrond.

 • Bodemstaalname en –analyse

Op het terrein worden bodemstalen genomen ter bepaling van de textuur, pH, het organische koolstofgehalte en de bodemreserve aan voedingselementen (P, K, Mg, Ca, S en Na). Aan de hand van de resultaten wordt de bodemvruchtbaarheid in kaart gebracht en een bekalkings- en bemestingsadvies geformuleerd.

Verwerking en rapportering

Afhankelijk van de uitgevoerde metingen op het terrein worden volgende elementen opgenomen in het rapport:

 • Bespreking van de profielopbouw en beweging van de freatische grondwaterstand op basis van de profielboringen. Boorstaten worden gedocumenteerd met foto’s.
 • Bespreking van de bodemdichtheid op basis van de metingen met de penetrologger.
 • Beschrijving van de waterdoorlatenbaarheid aan de hand van de infiltratiemetingen.
 • Voorstel voor plan van aanpak en bespreking van het te verwachten tijdstraject.

Bovenstaande rapportering laat toe de oorzaak van het probleem na te gaan alsook plan van aanpak voor te stellen samen met het tijdstraject waarbinnen effecten van remediatie mogelijk zijn. Dit houdt in dat richtlijnen geformuleerd worden omtrent de meest kostenefficiënte methode om het terrein te remediëren.

Aanvraag onderzoek

Meer informatie of een offerte voor dit onderzoek kunnen worden aangevraagd via het contactformulier. Met volgende informatie kunnen we u snel verder helpen:

 • Klantnummer, indien u al klant bent
 • Indien u geen klant bent
  • naam
  • telefoonnummer
  • mailadres
 • Ligging perceel of percelen: GPS-coördinaten of Lambert
 • Omschrijf uw vraag of probleem zo volledig en nauwkeurig mogelijk