Ga verder naar de inhoud

Grondwaterpeilbeheer: (peilgestuurde) drainage en subirrigatie

Het bodemwaterpeil bepaalt in vele situaties de kansen voor maatschappelijk functies, voor landbouw, natuur, industrie, recreatie… Deze functies vereisen dikwijls een doorgedreven waterpeilbeheer, meer nog in een veranderend klimaat met mogelijke toename van winterregens en drogere zomers. Zelfs beperkte lokale ingrepen in de bodemwaterhuishouding kunnen effecten hebben op grondwaterpeilen in de ruime omgeving. De mogelijkheden van grondwaterpeilbeheer in functie van bodemwaterhuishouding gaan van drainage, peilgestuurde drainage tot subirrigatie. In een voorstudie bekijken we de mogelijkheden en oplossingen voor uw perceel in zijn omgeving.

Peilgestuurde Drainage2

Drainage

Een drainagesysteem is een vrij dure onderneming en de efficiëntie komt vaak in gedrang omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van het terrein. De drainagestudies van de Bodemkundige Dienst laten toe om voor elke situatie op voorhand de optimale oplossing te bepalen en latere problemen te vermijden.

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage

In vele gevallen kan het waterpeil verdergaand beheerd worden door aanleg van een peilgestuurde drainage. Hierdoor wordt de drainage slechts tijdelijk geopend bijvoorbeeld enkel wanneer het perceel toegankelijk moet zijn. Betreedbaarheid, berijdbaarheid van een perceel wordt dan maximaal gekoppeld aan water vasthouden voor de vegetatie of de teelt tijdens drogere periodes. Zeker in de landbouw kunnen de meerkosten van de peilgestuurde drainage zich snel terugbetalen. De Bodemkundige Dienst van België onderzoekt of peilgestuurde drainage op uw perceel deze meerwaarde heeft.

Subirrigatie

In sommige situaties kan de drainage ook ingezet worden om het grondwaterpeil te verhogen waardoor voor de vegetatie of de teelt de gewenste watervoorziening of hydrologisch regime kan aangelegd worden. De Bodemkundige Dienst van België onderzoekt waar deze subirrigatie kan gerealiseerd worden.

Studie grondwaterpeilbeheer

Een studie grondwaterpeilbeheer omvat een voorstudie aan de hand van kaartmateriaal, en een gedetailleerd terreinonderzoek waarbij topografie, aan- en afvoerwegen voor het water worden bepaald. Aan de hand van profielboringen en doorlatendheidsmetingen en eventueel meetreeksen van waterpeil worden de oorzaken van de wateroverlast in het perceel vastgelegd of de mogelijkheden voor vernatting en effecten op de ruime omgeving op langere termijn. Op basis van deze informatie en in functie van het gewenste landgebruik of teelt wordt een voorstel met betrekking tot de keuze van een systeem en het ontwerp ervan uitgewerkt.

Voorstudie op uw perceel?

Neem contact met ons op voor een offerte. Met volgende informatie helpen we je snel verder.

 • Klantnummer, indien u al klant bent
 • Indien u geen klant bent
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
 • Ligging perceel of percelen: GPS-coördinaten of Lambert
 • Omschrijf uw vraag of probleem zo volledig en nauwkeurig mogelijk
 • Foto om het probleem te schetsen