Ga verder naar de inhoud

Een geslaagde studienamiddag (sub)irrigatie

Laura Poelmans
16 december 2022

Op woensdag 14 december vond in Kinrooi een studiedag rond (sub)irrigatie plaats. Zo'n 30 aanwezigen zakten af naar Agropolis voor de presentaties van de Bodemkundige Dienst van België en Proefstation voor de groenteteelt. Pieter Janssens, onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst van België, verzorgde de inleiding. Daarna kwam tijdens de verschillende presentaties een overzicht van innovatieve irrigatietechnieken aan bod. Om efficiënt te irrigeren wordt de irrigatiedosis afgestemd op de behoeften van de teelt en het vochthoudend vermogen van de bodem.

Website in artikel

Onno Bes, onderzoeker bij Proefstation voor de Groenteteelt, en Jonas Verellen, onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst van België, bespraken het potentieel van ondergrondse druppelirrigatie als alternatief voor haspelberegening in het CIRO-irrigatienetwerk. Op een proefperceel, dat gebruik maakt van water van het CIRO-irrigatienetwerk, werden voor dit project druppelslangen ingegraven op 40 cm diepte. Dankzij deze diepte is het voor de landbouwer nog mogelijk om te ploegen, zo kunnen de slangen meerdere jaren blijven liggen. De resultaten hiervan geven aan dat met dit systeem goede vochtvoorziening tijdens droogte mogelijk is, al is een beregeningsbeurs met de haspel tijdens de kieming van het gewas wel nog gewenst. De irrigatie-efficiëntie van de techniek lag rond de 40% en ook energiewinst tot 50% is mogelijk afhankelijk van de diameter van de druppelslang.

Daarnaast stelde Jonas Verellen ook het OptiwAPP (Optimale Water Applicatie) project voor. Enerzijds geeft deze webapplicatie via de beregeningstool inzicht en advies over de kostprijs van beregenen en de waterbehoefte van de voornaamste teelten. Ook biedt het een overzicht van de rendabiliteit van beregenen op uw bedrijf. Zo kan er beter ingeschat worden wanneer het beschikbare water best wordt ingezet. Anderzijds omvat deze applicatie ook informatiefiches over traditionele en meer geavanceerde beregeningstechnieken, zodat telers een transparant beeld krijgen over de innovaties die zich afspelen in deze sector en de inpasbaarheid op eigen bedrijf.

Pieter Janssens, onderzoeker bij Bodemkundige Dienst van België, stelde het DRIP-project voor (Datagedreven Regeling van druppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw). Dit project volgde 33 landbouwbedrijven op voor datagedreven, online, perceelspecifiek en real time irrigatieadvies met behulp van Teros 10-bodemvochtsensoren. De sensoren zijn een hulpmiddel om te beslissen wanneer er moet worden geïrrigeerd, op voorwaarde dat ze correct zijn gekalibreerd met behulp van vochtstalen op het perceel. Het doel is om de efficiëntie van druppelirrigatie zo nog verder te verhogen. In de toekomst wil het project niet alleen de actuele bodemvochtstatus, maar ook de toekomstige bodemvochtstatus weergegeven.

Verder besprak Pieter Janssens ook het potentieel van droogtekaarten voor aardappel en maïs. Deze werden opgesteld aan de hand van Sentinel 2-satellietbeelden waaruit de NDVI (vegetatie-index die de groenheid van het gewas beschrijft) wordt berekend. Variatie in NDVI geeft een indicatie over droogtegevoeligheid van het perceel, wat kan gebruikt worden om droge en natte zones in het perceel af te bakenen. Met behulp van variabele irrigatie kan hier worden ingespeeld. Zo werd op een proefperceel maïs 40 mm minder beregend in de natte zone terwijl de opbrengst gelijk bleef. Variabel planten of zaaien bleek nog niet voldoende geschikt om in te spelen op variatie in droogtegevoeligheid in perceel. Verder werd ook onderzocht of het vochthoudend vermogen van de bodem kan worden verbeterd met bodemverbeterende middelen zoals bentoniet of compost. Op korte termijn bleek hier geen effect van te zijn, op lange termijn is bodemverbetering wel mogelijk.

Ook journalisten van vrt waren van de partij. Het resulterende artikel vindt je terug op de website van vrt.

Meer informatie?

Leer je graag nog wat meer over (sub)irrigatie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze pagina over grondwaterpeilbeheer.

Gerelateerde artikels

Foto Kinrooi

Subirrigatie met gezuiverd afvalwater in Kinrooi

29 september 2022

Op woensdag 28 september vond in Kinrooi een demonstratie plaats in het kader van de eerste resultaten van het onderzoek naar subirrigatie met gezuiverd afvalwater van de Bodemkundige Dienst van België, de Vrije Universiteit Brussel, Aquafin en Boerennatuur Vlaanderen.

Foto druppelirrigatie peer

Deskundig PWARO-advies in 2022

1 september 2022

In 2022 gaven pcfruit vzw en Bodemkundige Dienst van België opnieuw deskundige irrigatie- en fertigatiebegeleiding onder de naam 'PWARO'. Beredeneerd en gereguleerd water en voeding geven aan de gewassen wordt steeds belangrijker in het huidige klimaat, met langdurige droge periodes en hoge temperaturen tijdens het groeiseizoen.