Ga verder naar de inhoud

N-INDEX

Via de N-INDEX wordt er een perceelsspecifiek stikstofbemestingsadvies opgesteld. De N-INDEX geeft weer hoeveel minerale stikstof er in de loop van het groeiseizoen beschikbaar zal komen voor een bepaalde teelt. Hiervoor worden dieptestalen genomen volgens de bewortelingsdiepte van de teelt en worden 18 factoren die bepalend zijn in rekening gebracht. Zowel de bodemvoorraad alsook de vrijstelling van minerale stikstof door middel van mineralisatie is hierbij zeer belangrijk. Bij het opstellen van het bemestingsadvies wordt ernaar gestreefd een economisch optimum voor de teelt te bereiken met een zo laag mogelijke impact naar milieu (reststikstof).

Een N-INDEX staalname kan gebeuren voor de teelt (voorraadbemesting) of tijdens het groeiseizoen (bijbemesting).

Geanalyseerde parameters

Minerale stikstof (nitraat (NO3) en ammonium(NH4) ) op alle bodemlagen die bemonsterd zijn.

Grondsoort, zuurtegraad (pH) & organisch koolstofgehalte (C %) op de bovenste laag van 30 cm.

Bemonsterde bodemlagen

0-30 cm: Boomkwekerij, groenten met korte groeiduur (e.g. sla, radijs, ...)

30-60 cm: E.g. aardappelen, aardbeien, laagstamfruit < 8 jaar oud, ...

60-90 cm: E.g. graangewassen, suikerbieten, laagstamfruit > 8 jaar oud, ...

Toepassing

Akkerbouwteelten, groenten in open lucht, voedergewassen, perceelsgeschiktheid voor witloof

Extra informatie

Het eerste doel van een N-INDEX staal is het formuleren van een oordeelkundig stikstofbemestingsadvies.

Daarnaast kunnen de stalen onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden binnen een wettelijk kader:

  • Randvoorwaarden GLB
  • Verplichte stikstofstalen in kader van derogatie
  • Verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies (voor groenten, aardbeien, boomkwekerij en sierteelt)

Een optimaal stikstofbemestingsadvies staat in relatie tot het nitraatresidu, de belangrijkste factoren hierbij zijn weergegeven in volgende nota:

Begeleidende nota N-INDEX en nitraatresidu

BDBrekenmee

Het bemestingsadvies moet uiteraard nog worden omgezet in een praktijkbemesting. Daarom is er de BDBrekenmee om je te helpen. Reken hier je advies om

CSLIM (simulatie organische koolstofgehalte)

Met welke acties u het organische stofgehalte op peil kan houden of verbeteren kan u simuleren met CSLIM voor de komende 30 jaar

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Staalname3

KEMA

KEMA is de basis voor het bijsturen van de bekalking en de bemesting van glastuinbouwteelten in grond en voor intensieve tuinbouwteelten…
Dak3 resized

Fysische bepalingen (dak)substraat

Om de fysische eigenschappen van (dak)substraten na te gaan is het pakket fysische bepaling substraat ontworpen waardoor u meer inzicht…
Radopholus similis

Onderzoek aaltjes (nemathoden)

In de bodem kunnen heel wat aaltjes voorkomen waarvan een aantal grote opbrengstverliezen kunnen veroorzaken. Men onderscheidt vrijlevende…