Ga verder naar de inhoud

Chemische luchtwassers

Het waswater van een chemische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4) en sulfaat (SO4). Hiervoor is het pakket ‘controle waswater’ op maat gemaakt. Het waswaterstaal wordt genomen aan het voorziene aftappunt in de leiding van de circulatiepomp.

In geval van een chemische luchtwasser bevat het spuiwater voornamelijk ammoniumsulfaat.

 • Qua analyseparameters is voor de Mestbankaangifte enkel een analyse van het stikstofgehalte van toepassing. De Mestbank vraagt op de aangifte de gemiddelde concentratie aan stikstof in g/l, berekend aan de hand van 2 analyses uit het kalenderjaar. Hiervoor is het pakket ‘N-analyse’ bedoeld.
 • In geval van gebruik op land van derden moet het gehalte aan ammoniumstikstof (gewicht %NH4) in het spuiwater gewaarborgd worden (federale wetgeving). Door bijkomend de dichtheid te bepalen kan het %NH4 ook omgerekend worden naar g/l en kan dit rapport ook gebruikt worden voor de Mestbank.
 • Volgens VLAREMA dient het spuiwater minstens éénmaal per jaar geanalyseerd te worden op de parameters zoals bepaald in bijlage 2.3.1.A van VLAREMA. De parameterlijst kan beperkt worden in overleg met OVAM. In de praktijk wordt de parameterlijst meestal beperkt tot de zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Ni).

De staalname gebeurt door onze erkende staalnemers.

Geanalyseerde parameters

 • Pakket controle waswater chemische luchtwasser: zuurtegraad (pH), ammoniumstikstof (NH4) in g/l, sulfaat (SO4) in g/l + verhouding ammonium/sulfaat + gehalte aan ammoniumsulfaat in mol/l
 • N-analyse spuiwater chemische luchtwasser: ammonium (NH4) in g/l
 • Pakket FOD-spuiwater chemische luchtwasser: ammonium (%NH4) en dichtheid
 • Pakket zware metalen: %droge stof (DS) en As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in mg/kg DS

Toepassing

In het kader van wetgeving:

 • Ammoniakemissiereductiewetgeving: pakket controle waswater
 • Mestbank: N-analyse (Mestbankaangifte)
 • Federale meststoffenwetgeving: pakket FOD-spuiwater
 • Vlarema-wetgeving (OVAM): pakket zware metalen

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay chicken-hen-free-running-animal 9883074

Wateranalyse toelating pluimvee KB van 17 juni 2013

In het kader van de toelatingsvoorwaarden is een jaarlijks bacteriologisch en/of chemisch wateronderzoek verplicht op bedrijven met…
Luchtwasser2 CB

Biologische luchtwassers

Het waswater van een biologische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4), nitraatstikstof…
pixabay cook-healthy-food-eat-vegetables TeeFarm

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet…