Ga verder naar de inhoud

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer, Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfsniveau

In het project GEOteelt zijn concrete precisielandbouw toepassingen op het gebied van beregening, bemesting en gewasbescherming ontwikkeld en gedemonstreerd. Het project maakt onderdeel uit van het koepelproject Interactief Waterbeheer (Interreg), dat tal van projecten bevat op het gebied van duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Met (en op) 8 kernbedrijven in de grensregio Vlaanderen Nederland (6 bedrijven uit Noord Brabant en 2 bedrijven uit België) is gewerkt aan de volgende speerpunten: 1. Benutting van Remote Sensing gegevens om beter in te spelen om variaties binnen percelen. Aan de hand van een aantal checklists is met de telers geanalyseerd wat de oorzaken zijn van verschillen in gewasontwikkeling en op welke wijze daar in de bedrijfsvoering op in gespeeld kan worden. De leden van de kerngroep zijn hierdoor beter in staat om de Remote Sensing data van MijnAkker.nl te benutten. 2. Meerwaarde van rechtrijsystemen. Onder een elftal gebruikers is een gedetailleerde enquête gehouden over de ervaringen met deze systemen. De gebruikers blijken de systemen zeer te waarderen om een groot aantal redenen. Het grote gebruiksgemak, nauwkeuriger kunnen werken en daardoor zaaizaad en middelen besparen vormen belangrijke voordelen. Een kritisch punt is de soms moeizame opstart van deze technologie binnen het bedrijf. De sterke groei van het aantal systemen in de laatste 2-3 jaar bevestigt het positieve beeld van deze rechtrijsystemen. 3. Reductie middelgebruik loofdoding door sensorgestuurd doseren. Op een aantal percelen is een nieuwe toepassing ingezet, waarbij de dosering van de middelen pleksgewijs wordt gevarieerd afhankelijk van de vitaliteit van het gewas. Uit de metingen is gebleken dat deze toepassing leidt tot een besparing van 40-50% van het hoeveelheid middel ten opzichte van in de praktijk gehanteerde doseringen. Geconcludeerd wordt dat deze toepassing praktijkrijp is. De relatief hoge kosten van gewassensoren vormen thans nog een drempel. 4. Verbeterde beregeningsplanner door import van Remote Sensing data uit MijnAkker.nl. In het kader van het project is de software van de Agrovision beregeningsplanner aangepast: MijnAkker.nl levert gewasverdampingscijfers die automatisch door de software ingelezen wordt. Deze verbeterde toepassing is tevens getest op een aantal kernbedrijven. De Bodemkundige Dienst België (BDB) heeft tegelijkertijd de eigen “Irrigatiesturing” methodiek toegepast op een aantal percelen en getoetst of het Remote Sensing beeld van het verdampingstekort overeenkomt met de eigen inzichten. Hieruit komt naar voren dat de Remote Sensing beelden goed bruikbaar zijn om de planning van de beregening (volgorde van de percelen) te ondersteunen. Omdat de gewasverdamping in MijnAkker in 2010 onvoldoende betrouwbaar was, bleek planning in de tijd van beregeningsmomenten op basis hiervan niet mogelijk. De beelden met het berekende verdampingstekort zijn hiervoor eveneens niet geschikt. 5. Vereenvoudiging van het variabel bijbemesten met behulp van Agrovision software (Crop). Op basis van Remote Sensing beelden uit MijnAkker.nl worden percelen in zones verdeeld, zodat per zone apart bemest kan worden. Door het ontbreken van een voorziene webservice van MijnAkker is deze toepassing is pas laat beschikbaar gekomen. De BDB heeft in 2010 van een aantal percelen onderzocht welke bijbemesting nodig is. Hieruit bleek dat de basisbemesting van de betreffende percelen, tezamen met de mineralisatie van de bodem, voldoende was voor het resterende deel van het groeiseizoen. Verschillen binnen het perceel (zichtbaar in de beelden) bleken, na beoordeling van de werkelijke situatie in het veld, wel verklaarbaar. Dit toont aan dat verschillen op Remote Sensing kaarten van MijnAkker.nl niet 1 op 1 vertaalbaar zijn in een bijbemestingsdosering. De conclusie is dan ook dat variabele bijbemesting zeker zal leiden tot een efficiëntere benutting van stikstof, maar dat voor de hoogte van de bijbemesting (op dit moment) nog aanvullende metingen nodig zijn. Via nieuwsbrieven, de website van Interactief Waterbeheer en een demodag aan het eind van het project is de bredere doelgroep geïnformeerd over de ervaringen in het project. Over de gehele linie kan geconcludeerd worden dat precisielandbouw kan bijdragen aan verduurzaming van de teelt. Het leidt tot een betere waterkwaliteit en een efficiënter gebruik van water in de landbouw. In het project GEOteelt zijn waardevolle inzichten verkregen en op technisch gebied enkele (kleine) stappen voorwaarts gezet.
Auteur(s):
Kamp J., Van Der Schans D., Menting T., Janssens P.
Aantal pagina's:
Verschijningsdatum:
2011
Downloaden