Ga verder naar de inhoud

De Bodemkundige Dienst op het WaterWinstEvent

6 december 2023

Op 16 november waren onderzoekers van de Bodemkundige Dienst te gast op het WaterWinst Event voor de fruitteelt. Ze gaven er uitleg over de projecten OP-PEIL, Bodaslim en GOM.

Waterdag tom

OP-PEIL

Elke druppel water telt. Water stockeren in de bodem betekent winst, zowel voor de landbouwer als voor zijn omgeving.

Onderzoek op goed doorlatende zandgronden wijst alvast uit dat een omvorming van een klassiek drainagesysteem naar een peilgestuurd systeem de landbouwer een aantal bovengrondse irrigatiebeurten kan uitsparen.

Bij de toepassing in de fruitstreek is extra aandacht nodig voor bodemtextuur en hellingsgraad: zwaardere gronden zullen trager reageren op de peilsturing, waardoor het beheer anders aangepakt moet worden, en op percelen met een te hoge hellingsgraad zal de omvorming vaak te complex blijven.

Andere aandachtspunten die door de telers genoemd werden gingen o.a. over de impact van de nattere bodem op het bodemleven en het risico op dichtslibben van de drainagebuizen. Het potentieel voor deze techniek in de fruitstreek wordt momenteel uitgetest op een aantal praktijkvelden.

Het project OP-PEIL voorziet trouwens bedrijfsbegeleiding voor telers met vragen bij de aanleg of het beheer van peilgestuurde drainagesystemen, dus bij verdere vragen aarzel niet om contact op te nemen met één van de begeleidende OP-PEIL partners.

Meer info over deze actie kan u verkrijgen via tcoussement@bdb.be of kris.dhaese@pcfruit.be.

Bodaslim

Bodaslim staat voor BOdemvochtsensorennetwerk als DAta-leverancier voor een SLIMmer watergebruik in land- en tuinbouw. De doelstelling van dit project is een slimmer watergebruik in land- en tuinbouw door gebruik te maken van een netwerk van bodemvochtsensoren.

Door opzetten van een netwerk van sensoren – i.p.v. het gebruik van slechts 1 sensorunit - kan de ruimtelijke variatie in een perceel meegenomen worden. Op die manier kan de irrigatiegift afgestemd worden op de noden van iedere zone i.p.v. eenzelfde dosis toe te dienen aan het volledige perceel. Voor de onderverdeling van het perceel in zones met verschillende eigenschappen werd gebruik gemaakt van o.a. drone- en satellietbeelden.

TERSO 10-vochtsensor die het volumetrisch vochtgehalte in real-time meet

GOM

Het GOM-project heeft als doel om een werkbaar en duurzaam kader te creëren voor Geïntegreerd Onkruid Management (= GOM) in de fruitteelt. We willen onkruid tolereren wanneer het kan, maar efficiënt en met oog voor neveneffecten bestrijden wanneer het moet.

Dit wordt onder meer onderzocht door de concurrentie voor vocht en stikstof in de zwarte strook te onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende proefvelden aangelegd in appel-en perenboomgaarden waar gevarieerd wordt in de duur van de onkruidvrije periode. Bodemkundige Dienst neemt daartoe regelmatig bodemstalen tijdens het groeiseizoen om het vochtgehalte op te volgen via het bodemwaterbalansmodel. Ook via vochtsensoren (TEROS-10) die het volumetrisch vochtgehalte in de bodem real-time meten op een Conference-perceel bij PCFruit, wordt de vochttoestand geëvalueerd. Op dit perceel bleek in het groeiseizoen van 2023 dat de meest veronkruide behandeling er duidelijk droger bij lag in vergelijking met de minst veronkruide behandeling vanaf begin juni tot en met begin augustus. Of deze concurrentie voor vocht in de zwarte strook ook effect had op de productie moet nog blijken uit de opbrengstbepalingen van PCFruit.

De foto links toont de TEROS 10-vochtsensor die het volumetrisch vochtgehalte (m³/m³) in real-time meet.

Op onderstaande grafiek zie je het beschikbare bodemvochtreserve (0-30 cm, uitgedrukt in mm) volgens de TEROS 10-sensoren tijdens het groeiseizoen van 2023. In de meest veronkruide behandeling ligt het vochtgehalte lager vanaf begin juni tot en met begin augustus, in vergelijking met de minst veronkruide behandeling.

Gom grafiek