Ga verder naar de inhoud

Infiltratiestudies

Infiltratieonderzoek

Testen

Niet elk terrein is geschikt om functionerende infiltratievoorzieningen aan te leggen. Dit is namelijk afhankelijk van de bodemtextuur (zand, leem,...) maar ook van de bodemstructuur. Al te vaak wordt deze laatste factor over het hoofd gezien en wordt uitgegaan van het aangeduide bodemtype op de bodemkaart. Deze bodemkaart is reeds 50 jaar oud waardoor op veel plaatsen niet meer actueel. Om te weten of uw terrein geschikt is voor infiltratie is het aangewezen om hiervoor een specifiek infiltratie onderzoek te laten uitvoeren.

Hooghoudt 1

Hiervoor biedt de Bodemkundige Dienst van België volgende veldproeven aan waarmee de K SAT -waarde(verzadigde hydraulische doorlatendheid) bepaald kan worden:

0 tot 0.50 m-mv Dubbele ringtest (falling head)
Enkele ringtest
(falling head)
> 0.20 m-mv Open-end test (constant head)
Porchet methode
(constant of falling head)
> 0.50 m-mv
boven grondwatertafel
Omgekeerde Hooghoudt (boorgaten) methode
(falling head)
> 0.50 m-mv
onder grondwatertafel
Echte Hooghoudt (boorgaten) methode

Zowel het uitvoeren van deinfiltratiemetingen als het opstellen van gedetailleerde boorprofielen, wordt uitgevoerd volgens gestandaardiseerde werkvoorschriften door een volledig uitgeruste veldwerkploeg.

Rapport

Voor de rapportering biedt de Bodemkundige Dienst van België 3 opties aan:

 • Infiltratiemeting
  Een verslag van de infiltratiemetingen omvat:
  • Numerieke resultaten (K SAT - waarde)van de bodemdoorlatendheidsmetingen
  • Gedetailleerde boorprofielen en inschatting grond waterstand
  • Situeringsplan meetlocaties
 • Infiltratiestudie
  Een verslag van de infiltratiestudie omvat:
  • Grondige voorstudie aan de hand van topografische, bodem-, geologische en hydrografische kaarten.
  • Het terreinonderzoek een grondige terreinverkenning, het uitvoeren van profielboringen, het opstellen van gedetailleerde boorstaten, de inschatting van de grondwaterstanden uiteraard bodemdoorlatendheidsmetingen. Rekening houdend met het ontwerp, de gegevens van de opdrachtgever en de te respecteren randvoorwaarden, wordt de diepte van de proef bepaald.
  • Een plan met de locatie van de meetpunten.
  • Al de voorgaande gegevens worden gebruikt om een besluit samen te stellen voor het volledige projectgebied zodat de opdrachtgever een duidelijk en overzichtelijk totaalbeeld krijgt van de infiltratiemogelijkheden binnen dit gebied.
 • Drainageonderzoek
  • drainageonderzoek is van toepassing voor percelen waarbij vooraf een problematische ontwatering werd vastgesteld. Dit onderzoek bouwt verder op een infiltratiestudie maar bijkomend worden er observaties uitgevoerd naar mogelijk verdichte bodemlagen die het watertransport verstoren. Deze observaties worden uitgevoerd met een penetrograaf of penetrologger. Aansluitend wordt een plan van aanpak geformuleerd om de gebrekkige ontwatering te remediëren.

Combineren = kosten besparen

Bij combinatie van verschillende onderzoeken kan het nodige veldwerk zeer kostenefficiënt uitgevoerd worden. Dergelijke combinatie onderzoeken worden dan ook frequent door onze klanten aangevraagd. Onderzoeken die mogelijks gecombineerd kunnen worden met een infiltratiestudie zijn onder andere:

 • Opvolgen van de grondwaterstand. De profielboringen kaderend binnen het infiltratieonderzoek kunnen afgewerkt worden tot een peilbuis zodat de grondwaterstand gedurende enkele maanden of een jaar opgevolgd kan worden. Dit kan handmatig gebeuren of via automatische dataloggers.
 • Aan de Bodemkundige Dienst van België kan een totaalpakket "bodemonderzoek in het kader van nieuwbouw/wegenis/omgevings/verkavelingsprojecten" aangevraagd worden. Dit omvat naargelang de noodzaak:
  • Infiltratiestudie Grondverzet (technisch verslag)
  • Grondmechanisch onderzoek (grondmechanisch analysepakket conform SB250, sonderingen,...)
  • Indien gewenst teelaarde onderzoek

Waarom water infiltreren?

In Vlaanderen bestaat er een waterproblematiek met aan de ene kant overstromingen en aan de andere kant verdroging en een dalend grondwaterpeil. Deze problemen houden alle drie verband met de aanvoer, geleiding en afvoer van hemelwater. In het verleden was de strategie om (regen)water zo snel mogelijk af te voeren. Hierdoor wordt het water gecentraliseerd en kampen zones waar te snel te veel water samenkomt, met overstromingen. Ook de toenemende oppervlakte met water ondoorlatende verhardingen leidt tot een rechtstreekse afvoer van hemelwater of, waar het water niet weg kan, tot overstromingen. Aan de andere kant is er op dezelfde plaatsen onder de verharding, een verdroging ontstaat in de ondergrond waardoor de grondwatertafel niet aangevuld wordt. Een toenemende drinkwater vraag veroorzaakt een stijging in het onttrokken volume grondwater wat de verdroging nog versterkt. Eén van de gevolgen is dat in Vlaanderen zelfs drinkwater geïmporteerd moet worden uit Wallonië, Nederland en Frankrijk. Een ander gevolg is dat tijdens droge periodes in de gebieden met een gezakte grondwaterstand de bodem veel droger wordt, hetgeen nadelig is voor de landbouw.

Wetgeving en verplichtingen in Vlaanderen Open Close

Wetgeving Wallonië Open Close

Wetgeving Brussel Open Close

Indien u een offerte wenst aan te vragen of meer informatie wenst omtrent onze diensten kan u contact met ons opnemen via het contactformulier of dit formulier invullen en terug sturen naar info@bdb.be.