Ga verder naar de inhoud

Irrigatiesturing

pixabay irrigation-agriculture-sprinkling feraugustodesign https://pixabay.com/photos/irrigation-agriculture-sprinkling-588941/

Zorgt de klimaatsverandering in de toekomst voor steeds meer en langere droogteperiodes? Het staat alleszins vast dat water meer en meer als kostbaar goed aanzien wordt. Een doordachte, ingenieuze aansturing verhoogt bovendien het rendement van de irrigatie. Landbouwers weten dat één enkele goedgeplaatste beregeningsdosis een flinke meeropbrengst kan opleveren. Minder bekend is dat een overdosis aan beregening zorgt voor een nutteloze verkwisting van water, mineralen en energie, en een gevoelige opbrengstdaling tot gevolg kan hebben. Het komt er dus op aan om elke beregeningsdosis maximaal te laten renderen.

De ploeg medewerkers van de Bodemkundige Dienst van België zet de hoogste kwaliteit aan middelen in (bodemmetingen en gewasgegevens, sattelietbeelden, klimatologie, dagelijkse opvolging en communicatie) binnen haar dienstverlening ‘irrigatiesturing’ om die mogelijke rendabele beregeningen te plaatsen en overtollige beregeningen te vermijden om dit maximaal rendement te verzekeren.

De Bodemkundige Dienst steunt hiervoor op haar intern ontwikkeld, en door de jaren heen geoptimaliseerd, bodemwaterbalansmodel dat op perceelniveau het geschikte instrument vormt om de vochtinhoud van de bodem te berekenen en te voorspellen. De modelberekening van het bodemvochtgehalte wordt getoetst aan vochtmetingen en gewasobservaties op het terrein. Deze terreinbezoeken, door een staalnemer van de BDB, garanderen dat de modelberekening het bodemvochtgehalte op het perceel correct inschat.

Daarnaast worden voor het seizoen eveneens een aantal kenmerken opgenomen met betrekking tot de bodem en het perceel. De modelberekening wordt uitgevoerd volgens het principe van de bodemwaterbalans die alle waterfluxen in en uit de bodem begroot en bij elkaar telt. Vervolgens worden de neerslag en de uitgevoerde irrigatiebeurten in rekening gebracht. Door verder de weersverwachtingen te koppelen aan het model kan de nood aan irrigatie reeds een week op voorhand voorspeld worden. Indien de bodemvochtvoorraad volgens de vochtboekhouding een bepaalde uitdrogingsgrens bereikt, kan er beslist worden om te beregenen.

Inhoud

  • Eén week voor een geadviseerde irrigatiebeurt ontvangt u een advies via mail
  • Advies bevat tijdstip van de irrigatiebeurt, de dosis en de omstandigheden waarbij de beregening eventueel dient uitgesteld te worden
  • Irrigatie op meerdere percelen: indicatie waar best eerst gestart wordt met irrigeren, rekening houdend met bedrijfskarakteristieken en het rendement
  • Wekelijkse actualisatie van berichtgeving
  • Beknopt verslag en persoonlijke bespreking van de irrigatiesturing en vochtvoorziening per perceel aan het einde van het seizoen

Aanvraag

De bedrijfsleider levert de nodige informatie over de teelt (variëteit en bestemming, zaai- of plantafstanden en -data, oogst, loofdoding,..), het perceel , de installatie (type, capaciteit, waterbron,...) en de nodige tijd om een beregening uit te voeren. Hij meet dagelijks de neerslag, noteert uitgevoerde beregeningen, en zendt dit minstens wekelijks door naar de Bodemkundige Dienst van België.