De diensten voor land- en tuinbouw vormen de basis van onze activiteiten. Onze standaardbemestingsadviezen zijn onderbouwd door meer dan zeventig jaar proefveldwerking en praktijkervaring op Belgische gronden. Het standaardbemestingsadvies wordt aangevuld door ons specifiek advies voor stikstof dat gebaseerd is op de unieke en Gerst beproefde N-indexmethode . Beide expertsystemen worden jaarlijks op duizenden percelen in België toegepast.

Door de ontwikkelingen in de landbouw en de veehouderij heeft de Bodemkundige Dienst van België bijkomende adviesdiensten ontwikkeld voor de nuttige aanwending van organische meststoffen, de opmaak van het bemestingsplan ( BDB-net ), irrigatiesturing en epidemiën preventie en predictie in de graanteelt ( Epipre ). De Bodemkundige Dienst ondersteunt tevens de land- en tuinbouwer via veevoederanalyse , mest(stof)analyse , wateranalyse (IKM), gewasanalyse, enz.

Ook de glastuinbouw bekleedt in de Vlaamse land- en tuinbouw een aparte plaats. In deze sector komt onze adviesverlening helemaal tot haar recht. De Bodemkundige Dienst heeft voor de glastuinders met teelten in grond een speciaal adviessysteem nl. het KEMA-systeem . Dit staat voor “Kontrole van de Evolutie van de Mineralen en hun Accumulatie”. Hierbij kan men de evolutie van de verschillende voedingselementen van éénzelfde serre opvolgen. Het is de snelste standaardgrondontleding met bijkomende bepaling van minerale stikstof en zoutconcentratie. Op basis van dit onderzoek wordt een professioneel advies gegeven voor de bekalking, basisbemesting (P, K, Mg) en optimale N-bemesting.

Substraattelers kunnen ook bij ons terecht voor een nauwkeurige ontleding van het aanmaakwater, de voedingsoplossing of het substraat . Ons systeem is toepasbaar op vrijwel alle gebruikte substraatsystemen en dit voor het volledige gamma van teelten. Ontleding van potgronden kan naar keuze van de tuinder gebeuren volgens één van de twee courante methoden (1-1,5 volume of BDB). Beide methoden hebben voor- en nadelen, maar worden bij ons met dezelfde nauwgezetheid uitgevoerd.

Door onze grondige kennis van de sector komen onze specifieke adviezen voor de land- en tuinbouw optimaal tot hun recht.

Gericht gebruik van onze dienstenpakketten helpt de land- en tuinbouwers om hun bedrijf beter te laten renderen en tegelijkertijd de druk op het milieu te beperken.