Le laboratoire du Service Pédologique de Belgique possède les accréditations et agréments suivants.

Accréditations

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Accreditatie volgens de norm NBN EN ISOIEC 17025 - BELAC-accreditatie onder het nummer 127-TEST

Accreditatiecertificaat nr. 127-TEST (pdf)
Toepassingsgebied 127-TEST UG23 (pdf) + overzicht parameters binnen flexibele scope (xls)

Agréments

Vlaams Gewest

DepartementOmgeving (OMG)

Afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen (ALBON)

LNE ALBON bodembescherming (pdf) : erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming: koolstofgehalte, zuurtegraad, manuele bepaling bodemtextuur

Afdeling Milieuvergunningen

Laboratorium in de discipline water (pdf) : Erkenning laboratorium in de discipline Water voor de volgende pakketten:
 • W.1.: monsternemingen, inclusies conservering, transport en metingen ter plaatse:
  • W.1.1.: ogenblikkelijke staalname (aan kraan) van water:
   • W.1.1.1.: voor chemische analyses: deeldomeinen grond- en drinkwater
   • W.1.1.2.: voor bacteriologische analyses: deeldomeinen grond- en drinkwater
  • W.1.2.: ogenblikkelijke staalname (schepstaal) van water: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.1.3.: tijds- en/of debietsgebonden staalname: deeldomeinen afval- en oppervlaktewater
  • W.1.4.: staalname van grondwater (peilbuizen):
   • W.1.4.1: met ondiepe (< 30 m) grondwaterstand: deeldomein grondwater
   • W.1.4.2: met diepe (≥ 30 m) grondwaterstand: deeldomein grondwater
  • W.1.5.: meting ter plaatse van temperatuur, pH, electrische geleidbaarheid: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.1.6.: meting ter plaatse van opgeloste zuurstof: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.1.7.: meting ter plaatse van vrije en gebonden chloor: deeldomeinen afval- en drinkwater
  • W.1.8.: mesure à l’instant de la taille des matières en suspension: domaine eau résiduaire
 • W.3.: anorganische fysicochemische parameters:
  • W.3.1.: chloride, sulfaat, nitraat, nitriet, totaal orthofosfaat, opgelost fluoride en ammonium: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.3.2.: natrium, calcium, kalium, magnesium en totale hardheid: deeldomeinen afval-, grond- en drinkwater
  • W.3.3.: temperatuur, pH en elektrische geleidbaarheid: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.3.6.: buffercapaciteit: deeldomeinen oppervlakte- en grondwater
  • W.3.7.: totaal anorganisch gebonden fluoride: deeldomeinen afval- en grondwater
  • W.3.8.: indexe de saturation: domaines eau souterraine et eau potable
 • W.4.: metalen:
  • W.4.1.: standaardreeks: Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Cu, Zn, Sb, Se, Mn, Fe en Al: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.4.2.: aanvullende elementen:
   • W.4.2.1.: Ag: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
   • W.4.2.3.: Ba: deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater
   • W.4.2.4.: Mo: deeldomeinen afval- en oppervlaktewater
   • W.4.2.7.: Co: deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater
   • W.4.2.8.: B: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
 • W.5.: algemene verontreinigingsparameters:
  • W.5.1.: BZV, CZV, Kjeldahl-stikstof, bezinkbare stoffen, zwevende stoffen, (totaal) fosfor en totaal stikstof: deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater; petroleumextraheerbare stoffen (gravimetrische bepaling): deeldomein afvalwater
  • W.5.2.: gaschromatografische bepaling van minerale olie (met vlamionisatiedetectie): deeldomeinen oppervlakte- en grondwater
  • W.5.4.: petroleumextraheerbare stoffen (gravimetrische bepaling): deeldomein afvalwater
  • W.5.5.: TOC als verschilmeting (TOC=TC-TIC): deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater
  • W.5.7.: NPOC: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.5.8.: totaal cyanide: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.5.9.: vrij cyanide: deeldomeinen afval- en grondwater
  • W.5.14.: methyleenblauwactieve stoffen (MBAS): deeldomeinen afval- en oppervlaktewater
  • W.5.16.: oxideerbaarheid: deeldomeinen grond- en drinkwater
 • W.7.: specifieke organische stoffen:
  • W.7.1.: vluchtige organische halogeenverbindingen en monocyclische aromatische koolwaterstoffen: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.2.: matig vluchtige organische halogeenverbindingen, uitgezonderd polychloorbifenylen en organochloorpesticiden: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.3.: fenolen: deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater
  • W.7.5.: polychloorbifenylen: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.6.: polycyclische aromatische koolwaterstoffen: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.11.: organochloorpesticiden: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.13.: triazinetype herbiciden: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.14.: uronen (fenylurea), carbamaten en anilides: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.15.: zure herbiciden: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.16.: glyfosaat en AMPA: deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater
  • W.7.17.: pesticiden, opgenomen in WAC/IV/A/027 of WAC/IV/A/028, die niet behoren tot de overige pakketten onder W.7: deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

1. Erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en voor het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses .

 • Pakket MA.2 : Monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en monstervoorbehandeling ter plaatse: gebruik als meststof of bodemverbeterend middel.
 • Pakket A.2.1 : Analyses van afvalstoffen en andere materialen: gebruik als meststof of bodemverbeterend middel - anorganische parameters
  • pH/zuurtegraad
  • droogrest/vocht
  • organische stof
  • totale stikstof
  • difosforpentoxide
  • nitraat- en ammoniakale stikstof
  • geleidbaarheid
  • metalen (totaalconcentratie): lood, nikkel, koper, chroom, cadmium, kwik, zink en arseen
 • Pakket A.2.2 : Analyses van afvalstoffen en andere materialen: gebruik als meststof of bodemverbeterend middel ׯrganische parameters
  • BTEXs: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen en styreen
  • Alkanen: hexaan, heptaan en octaan
  • Chloorkoolwaterstoffen: Monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen, 1,2-dichloorethaan, dichloormethaan, trichloormethaan, trichlooretheen, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen, vinylchloride, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1-dichloorethaan, cis+trans-1, 2-dichlooretheen
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): Naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen
  • Minerale olie
  • Polychloorbifenylen (PCB): PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
 • Pakket A.2.3 : Analyses van afvalstoffen en andere materialen: gebruik als meststof of bodemverbeterend middel - speficieke parameters
  • steentjes, groter dan 5 mm
  • graad van verontreiniging (glas, metaal, kunststoffen) groter dan 2 mm
  • kiemkrachtige zaden
  • fytoxiciteit
  • rijpheidsgraad
  • stabiliteit met gesloten respirometer (Oxitop)

2. Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

 • Pakket B.1 : bodem - vaste deel
  • klei
  • organisch materiaal
  • metalen (totaalconcentraties): arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink
  • vrije cyaniden, niet-chlooroxideerbare cyaniden
  • monocyclische aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen, 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen
  • alkanen: hexaan, heptaan en octaan
  • chloorkoolwaterstoffen: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen
  • chloorfenolen: 2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol,2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol
  • methyltertiairbutylether
  • minerale olie
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen: Naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen
  • pH KCl
 • Pakket B.6 : gebruik van bodemmaterialen
  • polychloorbifenylen (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
  • stenen
  • Bodemvreemde materialen
  • schudtest met bepaling in eluaat van: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, pH en geleidbaarheid
 • Pakket G.1 : bodem - grondwater
  • metalen (totaalconcentraties): arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink
  • totaal cyaniden
  • monocyclische aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen, 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen
  • chloorkoolwaterstoffen: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzenen, hexachloorbenzeen
  • chloorfenolen: 2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol,2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol
  • methyltertiairbutylether
  • minerale olie
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen: Naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen
  • organochloorpesticiden: aldrin, dieldrin, chloordaan (cis+trans), DDT, DDE, DDD, hexachloorcyclohexaan (alfa, beta en gamma-isomeer), endosulfan (alfa, beta en sulfaat)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Erkenningen als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting :

M-B1: pakket bodem-stikstof, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem:

 • bepaling van het vochtgehalte;
 • bepaling van nitraatstikstof;
 • bepaling van ammoniumstikstof.

M-B2: pakket snel vrijkomende organische stikstof, voor het nemen van monsters, het uitvoeren van incubatieproeven en het uitvoeren van de volgende analyses voor het bepalen van de stikstofmineralisatie uit organische meststoffen:

 • bepaling van het vochtgehalte van de bodem;
 • bepaling van totale stikstof uit meststoffen;
 • bepaling van ammoniumstikstof in de bodem;
 • bepaling van nitraatstikstof in de bodem.

M-B3: pakket bodem-fosfor, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem:

 • bepaling van oxalaatextraheerbaar fosfaatgehalte (Pox);
 • bepaling van fosfaatbindend vermogen;
 • bepaling van fosfaat in grond, extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnbuffer (P-AL).

M-B4: pakket bodem-overige parameters, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem:

 • bepaling van het organische koolstofgehalte.

Erkenningen als laboratorium in de discipline mest :

M-M1: pakket meststoffen-bemonstering voor anorganische parameeters, voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op de analyse van anorganische parameters.

M-M2: pakket meststoffen-anorganische parameters, voor het uitvoeren van de volgende anorganische analyses op meststoffen:

 • bepaling van drogestofgehalte;
 • bepaling van totale fosfor;
 • bepaling van ammoniumstikstof;
 • bepaling van totale stikstof.

M-M3: pakket meststoffen-bemonstering voor microbiologische parameters, voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op het uitvoeren van microbiologische analyses.

Erkenning als laboratorium in de discipline diervoeder :

M-D1: pakket diervoeders, voor het nemen van monsters van diervoeders en het uitvoeren van de volgende analyses op diervoeders:

 • bepaling van drogestofgehalte;
 • bepaling van totale fosfor;
 • bepaling van ruw eiwit.

Pakketten M-B1, M-B2, M-B4, M-M1, M-M2, M-M3, M-D1 (pdf)

Pakket M-B3 (pdf)

Région Wallonne

Direction Générale Opérationelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE)

Département de l'Environnement et de l'eau (DEE)

Agrément Azote Potentiellement Lessivable (pdf) : Agrément comme laboratoire chargé des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du Livre II du Code de l'Environnement.

Département de l’Environnement et de l’Eau (DEE): direction des Eaux de Surface

Agrément comme laboratoire chargé des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface.
Catégorie A (pdf) - Analyses physico-chimiques: Température, pH, Conductivité, Matières en suspension 105°C, Matières sédimentables, Turbidité, Matières sèches, Résidu sec, Chlorures, Sulfates, Fluorures, Cyanures, Nitrates, Nitrites, Azote ammoniacal, Azote Kjeldahl, Orthophosphates, Phosphore totale, Dureté totale, Alcalinité (TAM-TAP), Sulfures, Silicium (Si), Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Sodium (Na), Potassium (K), Aluminium (Al), Fer (Fe), Manganèse (Mn), Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Baryum (Ba), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Argent (Ag), Demande biochimique en oxygène (BOD), Demande chimique en oxygène (COD), Carbone organique totale (TOC), Oxydabilité au KMnO4, Indice phénol, Détergents anioniques (MBAS), Matières extractibles à l'éther de pétrole.
Catégorie C (pdf) - Analyses organiques spécifiques et toxicologiques: Aromates monocycliques, alcanes, hydrocarbures chlorés, matières extractibles à l’éthèr de pétrole (huile et graisses-gravimétrie), indice phénol, chlorophénols, huile minérale, tensioactifs anioniques, hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 d’EPA), pesticides organochlorés.

Région de Bruxelles-Capitale

Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

Agrément Région de Bruxelles-Capitale (pdf) : Laboratoire agréé pour le paquet mentionné dans le certificat d'accréditation BELAC

Fédéral

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)

AFSCA agrément laboratoire (pdf) : Erkend laboratorium voor analyses in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergetische of productiestimulerende werking.

Luxembourg

Ministère de l'environnement

Agrément: substances dans les milieux liquide et solide (pdf)
 • C1: prise d’échantillons
 • C2: mesure des debits
 • C3: Détermination de paramètres physiques et physico-chimiques
 • C4: Détermination de cations et des anions
 • C5: Déterminations de substances pouvant être mesurées ensemble
 • C6: Détermination de composées gazeux
 • C7: Détermination de paramétres globaux
 • C8: Détermination d’autres substances inorganiques au organiques que celles déterminées sous C4 à C7

France

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

FRANKRIJK agrément type 5 (pdf) : Laboratoire agréé pour les analyses de terre - agrément type 5

AUP, bureau fourrages

AUP fourrage (pdf) : Laboratoire agréé pour les analyses des fourrages: les dosages de l'humidité et des proteins