Beheersing van het nitraatresidu in de akkerbouw: een permanente uitdaging! (1 maart 2008 - 28 februari 2010)

  • Uitvoerder : Bodemkundige Dienst van België (Inge Hermans en Jan Bries)
  • Financiële steun : de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid
  • Samenvatting : In dit project wordt een integrale benadering voorgesteld om het nitraatresidu aan te pakken. Concreet wordt een antwoord gegeven op de vragen van de akkerbouwers naar de effectiviteit van de groenbemesting en de optimale invulling van de bemestingsbehoeften zoals deze volgens het principe van de beredeneerde bemesting wordt vastgesteld. In 3 akkerbouwregio's in Vlaanderen werden per jaar op 3 pilootbedrijven demonstratievelden aangelegd. Een ganse reeks van voorlichtings- en sensibiliseringsacties werd uitgevoerd om telers te informeren en te sensibiliseren over de optimale inzet van groenbemesters. Daarnaast maakten de akkerbouwers kennis met BDBnet-Bemestingsplan, een internettoepassing die toelaat bemestingsadviezen te vertalen naar een optimaal bemestingspakket.
  • Virtuele proefveldbezoeken :