1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het bedrag van de factuur netto en zonder disconto betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum en door overschrijving op onze bankrekening
  2. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 10 % van het bedrag van de facturen en zal minimum € 40,00 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  3. Bij niet tijdige betaling zal het incassobureau TCM Belgium nv Ambachtenlaan 13c 3001 Heverlee worden ingeschakeld.
  4. Klachten moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bereiken.