1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het bedrag van de factuur netto en zonder disconto betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum en door overschrijving op onze bankrekening
  2. Bij niet-betaling en/of niet volledige betaling, zal van rechtswege een schadevergoeding 15% per jaar aangerekend worden zonder voorafgaande verwittiging daar de vervaldag van de betalingstermijn deze vervangt Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet volledige betaling van de factuur op de vervaldag en na het zenden van één aanmaning, de factuur zal vermeerderd worden met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 15% met een minimum van 17,35 euro. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van de artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Elk geschil m.b.t. de uitlegging en/of uitvoering van deze overeenkomst of op enigerleiwijze uit deze overeenkomst voortspruitend wordt beslecht door één of meer scheidsmannen aangeduid door de n.v. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (n.v. A.B.I), Julius Sabbelaan 2, 8300 Knokke-Heist op de wijze zoals voorzien in het werkingsreglement van de n.v. A.B.I. dat ter inzage ligt op de maatschappelijke zetel van de Bodemkundige Dienst van België en gratis kan bekomen worden bij de n.v. A.B.I
  4. Klachten moeten ons binnen de 8 dagen na onvangst van de factuur schriftelijk bereiken.