Algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het bedrag van de factuur netto en zonder disconto betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum en door overschrijving op onze bankrekening.
  2. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 5 % van het bedrag van de facturen en zal minimum € 40,00 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  3. Bij niet tijdige betaling zal het incassobureau TCM Belgium nv Ambachtenlaan 13c 3001 Heverlee worden ingeschakeld.
  4. Klachten moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bereiken.
  5. Bij annulering van een order door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de geannuleerde order zonder dat de uitvoerder tot enig aantonen van de schade gehouden is.
  6. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat Bodemkundige Dienst van België de analyse van bepaalde parameter(s) uitbesteedt. Voor de parameter(s) waarvoor BELAC-accreditatie vereist is, zal deze eventuele uitbesteding steeds gebeuren bij een voor deze parameter(s) geaccrediteerd labo.
  7. De Bodemkundige Dienst van België zal, indien nodig, handelen conform de in het MB van 22/01/2004 vastgelegde modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd in het B.S. van 13/02/2004.
  8. Indien u wenst te verwijzen naar de BELAC-accreditatie en gebruik van het BELAC-logo dient u dit te doen conform de voorschriften zoals beschreven in https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Belac-NL/BELAC-2-001-2020-NL.pdf, hoofdstuk 4.2.