Missies

Naast praktijkgericht onderzoek voor ondernemingen en bedrijven voert de afdeling Onderzoek en Studies van de Bodemkundige Dienst beleidsondersteunend onderzoek uit voor de regionale, federale of Europese overheden, hoofdzakelijk op de raakvlakken van landbouw en milieu.

Milieubeleid

De toegenomen aandacht voor de milieuproblematiek in de laatste decennia heeft er toe geleid dat het beleidsthema ‘milieu & natuur’ op alle bestuursniveaus een vaste plaats heeft ingenomen. De verschillende beleidsniveaus stellen milieu- en natuurbeleidsplannen op uitgaande van een grondige inventarisatie van de huidige toestand en de knelpunten. Hieruit resulteren beleidsplannen met concrete acties, die regelmatig evaluatie en bijsturing nodig hebben.

De Bodemkundige Dienst van België voert regelmatig onderzoeken uit ter voorbereiding van het milieubeleid, zowel op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Zo hebben wij op gemeentelijk niveau een ruime ervaring in het opstellen van milieuinventarissen en milieubeleidsplannen.

Omwille van haar gespecialiseerde kennis verleent de Bodemkundige Dienst op Vlaams niveau wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot diverse milieuthema’s zoals bodemverzuring en vermesting. Daarnaast wordt onze know-how aangaande bodem- en watersystemen meer en meer ingeschakeld in het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het natuurbeleid.

Kwaliteit

De onderzoeksafdeling werd gecertificeerd met het ISO9001:2008 label door KIWA. Dit betekent dat onze onderzoeksafdeling voortdurend streeft naar kwaliteitsverbetering, zowel op het gebied van projectwerking als proefveldwerking. Klik hier voor meer info.

Financiering

Europees, regionaal, provinciaal, bedrijven, eigen financiering

Samenwerking

Academisch, proef- en praktijkcentra, nationaal en internationaal

Proefveldwerking