Milieueffectrapportering (MER) is de procedure waarbij, voorafgaande aan een bouw- of milieuvergunningsaanvraag voor een bepaald project, de milieugevolgen worden bestudeerd en geëvalueerd, en zo nodig milderende maatregelen worden voorgesteld.

Voor het opstellen van een milieueffectrapport moet de initiatiefnemer van het project beroep doen op een team van erkende MER-deskundigen in één of meerdere van de volgende disciplines: bodem, water, lucht, fauna & flora, monumenten & landschappen, geluid & trillingen, klimaat, mens en licht, warmte & stralingen.

Van bij het ontstaan van de Vlaamse MER-wetgeving in 1989, is de Bodemkundige Dienst actief in deze sector. Onze uitgebreide referentielijst toont de voorname positie aan die ons team van erkende deskundigen sindsdien in deze markt heeft ingenomen.

In het Waals gewest zijn wij erkend als auteur van milieueffectrapporten in diverse domeinen. Hier wordt de uitvoering verzorgd door onze afdeling SPB-Environnement.