Koester de koolstof is een gezamenlijk project van Agrobeheercentrum Eco² (promotor) en Bodemkundige Dienst van België (copromotor), gefinancierd door het Leader-programma Haspengouw en uitgevoerd in samenwerking met PIBO, Boerenbond, land-en-water.be, VLM, LNE-ALBON en de gemeenten Sint-Truiden, Tongeren, Riemst, Voeren en Hoeselt.

Projectuitvoerders :

Het project demonstreert in Zuid-Limburg innovatieve technieken om op een brongerichte manier de erosieproblematiek aan te pakken en tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de komende generaties te bestendigen.

Zo onderzoeken we onder andere of en op welke manier we houtsnippers kunnen gebruiken als alternatieve organische-stofaanvoer in de bodem. Deze houtsnippers zijn een restfractie uit het onderhoud van lokale houtkanten en bomenrijen. De snippers worden met een mestwagen verspreid over het veld, waarna ze worden ingewerkt in de bovenste 15 cm van de bodem. Na de bodembewerking wordt er een groenbemester ingezaaid. In de volgende 2 jaar gaan we, op basis van metingen en waarnemingen in het veld, de effecten van deze organische-stoftoediening, zowel op de bodemkwaliteit als op de gewasopbrengsten, gedetailleerd na.

Door deze snippers in te zetten om een betere bodem te bekomen zorgen we voor de sluiting van de kringloop en wordt een momenteel minder waardevol product toch ten goede benut.

Daarbij worden landbouwers begeleid via kennisuitwisselings- en demo-activiteiten om de achteruitgang van het koolstofgehalte van de landbouwbodems een halt toe te roepen. Dat heeft tegelijkertijd ook andere positieve maatschappelijke effecten op vlak biodiversiteit, waterbuffering en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Koester de koolstof in de actualiteit:

Klik hier voor de reportage van TV Limburg .

Projectfinanciering :

Projectperiode : 1/1/2016 - 30/6/2018

interne projectcode : P/OO/283

met de steun van ELFPO