De laatste decennia is het belang van de groenteteelt in Limburg toegenomen. In Noord-Limburg komen zowel industrieteelten voor als teelten voor de verse markt. De belangrijkste zijn bonen, erwten, asperges, schorseneren, wortelen, pompoenen en prei. In Zuid-Limburg komen voornamelijk industriële teelten voor. Het intensiveren en bestendigen van de intensieve groenteteelt in Limburg kan enkel maar wanneer er op een duurzame manier aandacht besteed wordt aan watergebruik en waterkwaliteit. Momenteel is één van de belangrijkste knelpunten in de groenteteelt het relatief hoge verlies van nutriënten naar het milieu. Daarom wordt in dit project onderzocht hoe water en meststoffen optimaal ingezet kunnen worden door gebruik te maken van respectievelijk irrigatie en fertigatie.

Consortium en financiering

Er is voor dit project een consortium opgericht tussen de Bodemkundige Dienst van België vzw en het Proefstation voor de Groenteteelt.

Het project wordt gesteund door de provincie Limburg (Groente-InnovatieFonds) en de Vlaamse Overheid.

Projectinhoud

De beschikbaarheid van water en meststoffen is in de groenteteelt een cruciale factor voor welslagen van de oogst. Dit project onderzoekt of irrigatie een interessante techniek voor de openluchtgroenteteelt is. Druppelirrigatie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele haspelirrigatie. Zo is er een lagere druk nodig en dus ook minder energie en kan er bovendien een hogere irrigatie-efficiëntie behaald worden omdat overlapping en verstoring van het irrigatiepatroon door de wind wordt ingeperkt. Via de druppelslangen zou op een eenvoudig manier vloeibare meststoffen meegegeven kunnen worden ( = fertigatie het gecombineerd toedienen van meststoffen met irrigatie via druppelirrigatiesystemen). Er zijn nog veel vragen over de hoeveelheid bemesting dat asperge en pompoen nodig hebben. De nood aan de hoeveelheid stikstof voor pompoen en asperge wordt verder onderzocht. Het project spits zich toe op twee belangrijke alternatieve teelten voor het Noorden van Limburg worden opgevolgd nl: asperge- en pompoenteelt.

Periode : mei 2015 - mei 2017

Interne projectcode : P/OO/268

Presentaties