De laatste decennia is het belang van de groenteteelt in Limburg toegenomen. In Noord-Limburg komen zowel industrieteelten voor als teelten voor de verse markt. De belangrijkste zijn bonen, erwten, asperges, schorseneren, wortelen, pompoenen en prei. In Zuid-Limburg komen voornamelijk industriële teelten voor. Het intensiveren en bestendigen van de intensieve groenteteelt in Limburg kan enkel maar wanneer er op een duurzame manier aandacht besteed wordt aan watergebruik en waterkwaliteit. Momenteel is één van de belangrijkste knelpunten in de groenteteelt het relatief hoge verlies van nutriënten naar het milieu. Daarom wordt in dit project onderzocht hoe meststoffen optimaal ingezet kunnen worden door gebruik te maken van innovatieve bemestingstechnieken.

Consortium en financiering

Er is voor dit project een consortium opgericht tussen de Bodemkundige Dienst van België vzw, het Proefstation voor de Groenteteelt en, specifiek voor de verankering in Zuid-Limburg, PIBO campus.

Het project wordt gesteund door de provincie Limburg (Groente-InnovatieFonds) en de Vlaamse Overheid.

Projectinhoud

Uitspoeling van nutriënten is een belangrijk probleem in de intensieve groenteteelt. Het mobiele nitraatstikstof spoelt snel uit naar oppervlakte- en grondwater. In dit project worden drie innovatieve principes onderzocht. Door gebruik te maken van nitrificatieremmers wordt getracht stikstof langer ter beschikking van het gewas te houden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan rond de introductie van band- en rijbemesting in gewassen met een hoge stikstofbehoefte en grote rijafstand. Hierbij willen we een betere inschatting van de N-behoefte kunnen maken. Het laatste innovatieve principe dat wordt onderzocht is de inzet van groenbedekkers op groentepercelen. Het is bekend dat groenbedekkers reststikstof opnemen, de opgenomen stikstof opnieuw vrijstellen na inwerken en het organische stofgehalte verhogen. We willen dit beter begrijpen, uitzoeken hoe groenbedekkers kunnen ingepast worden en welke groenbemester de interessantste keuze is op een bepaald moment in de teelt.

Periode : mei 2016 - mei 2018

Interne projectcode : P/OO/289

Presentaties