Doorlatendheid bodem:

Infiltratieonderzoeken laten toe om te meten hoe snel water in de bodem infiltreert. Overtollig water kan ingoed doorlatende bodems geïnfiltreerd worden. Dit water kan afkomstig zijn vanaf stromend regenwater van verharde structuren (daken, opritten, parkings,...) of IBA's (individuele behandeling afvalwater). Op andere plaatsen kan er sprake zijn van een gebrekkige ontwatering en waterstagnatie na intense regenval. De Bodemkundige Dienst van België biedt een reeks van infiltratie onderzoeken aan die toe laten de waterdoorlatendheid van een bodem te kwantificeren. Deze informatie helpt om een infiltratievoorziening te dimensioneren of om een slechte ontwatering op een perceel op te lossen.

Infiltratieonderzoek

Testen
Niet elk terrein is geschikt om functionerende infiltratievoorzieningen aan te leggen. Dit is namelijk afhankelijk van de bodemtextuur (zand, leem,...) maar ook van de bodemstructuur. Al te vaak wordt deze laatste factor over het hoofd gezien en wordt uitgegaan van het aangeduide bodemtype op de bodemkaart. Deze bodemkaart is reeds 50 jaar oud waardoor op veel plaatsen niet meer actueel. Om te weten of uw terrein geschikt is voor infiltratie is het aangewezen om hiervoor een specifiek infiltratie onderzoek te laten uitvoeren.

Hiervoor biedt de Bodemkundige Dienst van België volgende veldproeven aan waarmee de K SAT -waarde(verzadigde hydraulische doorlatendheid) bepaald kan worden:

0 tot 0.50 m-mv Dubbele ringtest (falling head)
Enkele ringtest (falling head)
> 0.20 m-mv Open-end test (constant head)
Porchet methode (constant of falling head)
> 0.50 m-mv
boven grondwatertafel
Omgekeerde Hooghoudt (boorgaten) methode
(falling head)
> 0.50 m-mv
onder grondwatertafel
Echte Hooghoudt (boorgaten) methode


Porchet (constant head)
Hooghoudt

Open-end
Enkele ring

Zowel het uitvoeren van deinfiltratiemetingen als het opstellen van gedetailleerde boorprofielen, wordt uitgevoerd volgens gestandaardiseerde werkvoorschriften door een volledig uitgeruste veldwerkploeg.

Rapport

Voor de rapportering biedt de Bodemkundige Dienst van België 3 opties aan:

 • Infiltratiemeting:
 • Een verslag van de infiltratiemetingen omvat:
  • Numerieke resultaten (K SAT - waarde)van de bodemdoorlatendheidsmetingen
  • Gedetailleerde boorprofielen en inschatting grond waterstand
  • Situeringsplan meetlocaties

 • Infiltratiestudie: Een verslag van de infiltratiestudie omvat:
  • Grondige
voorstudie aan de hand van topografische, bodem-, geologische en hydrografische kaarten.
 • Het
 • terreinonderzoek een grondige terreinverkenning, het uitvoeren van profielboringen, het opstellen van gedetailleerde boorstaten, de inschatting van de grondwaterstanden uiteraard bodemdoorlatendheidsmetingen. Rekening houdend met het ontwerp, de gegevens van de opdrachtgever en de te respecteren randvoorwaarden, wordt de diepte van de proef bepaald.
 • Een plan met de locatie van de meetpunten.
 • Al de voorgaande gegevens worden gebruikt om een besluit samen te stellen voor het volledige projectgebied zodat de opdrachtgever een duidelijk en overzichtelijk totaalbeeld krijgt van de infiltratiemogelijkheden binnen dit gebied.

 • Drainageonderzoek
 • drainageonderzoek is van toepassing voor percelen waarbij vooraf een problematische ontwatering werd vastgesteld. Dit onderzoek bouwt verder op een infiltratiestudie maar bijkomend worden er observaties uitgevoerd naar mogelijk verdichte bodemlagen die het watertransport verstoren. Deze observaties worden uitgevoerd met een penetrograaf of penetrologger. Aansluitend wordt een plan van aanpak geformuleerd om de gebrekkige ontwatering te remediëren.
  Combineren= kosten besparen:

  Bij combinatie van verschillende onderzoeken kan het nodige veldwerk zeer kostenefficiënt uitgevoerd worden. Dergelijke combinatie onderzoeken worden dan ook frequent door onze klanten aangevraagd. Onderzoeken die mogelijks gecombineerd kunnen worden met een infiltratiestudie zijn onder andere:
  • Opvolgen van de grondwaterstand. De profielboringen kaderend binnen het infiltratieonderzoek kunnen afgewerkt worden tot een peilbuis zodat de grondwaterstand gedurende enkele maanden of een jaar opgevolgd kan worden. Dit kan handmatig gebeuren of via automatische dataloggers .
  • Aan de Bodemkundige Dienst van België kan een totaalpakket "bodemonderzoek in het kader van nieuwbouw/wegenis/omgevings/verkavelingsprojecten" aangevraagd worden. Dit omvat naargelang de noodzaak:
  • Infiltratiestudie
  • Grondverzet (technisch verslag)
  • Grondmechanisch onderzoek (grondmechanisch analysepakket conform SB250, sonderingen,...)
  • Indien gewenst teelaarde onderzoek

  Vraag hier vrijblijvend een gratis offerte aan voor uw infiltratie testen of combinatieonderzoek.

  Nog verdere vragen ? Wij helpen u graag verder!
  Waarom water infiltreren?

  In Vlaanderen bestaat er een waterproblematiek met aan de ene kant overstromingen en aan de andere kant verdroging en een dalend grondwaterpeil. Deze problemen houden alle drie verband met de aanvoer, geleiding en afvoer van hemelwater. In het verleden was de strategie om (regen)water zo snel mogelijk af te voeren. Hierdoor wordt het water gecentraliseerd en kampen zones waar te snel te veel water samenkomt, met overstromingen. Ook de toenemende oppervlakte met water ondoorlatende verhardingen leidt tot een rechtstreekse afvoer van hemelwater of, waar het water niet weg kan, tot overstromingen. Aan de andere kant is er op dezelfde plaatsen onder de verharding, een verdroging ontstaat in de ondergrond waardoor de grondwatertafel niet aangevuld wordt. Een toenemende drinkwater vraag veroorzaakt een stijging in het onttrokken volume grondwater wat de verdroging nog versterkt. Eén van de gevolgen is dat in Vlaanderen zelfs drinkwater geïmporteerd moet worden uit Wallonië, Nederland en Frankrijk. Een ander gevolg is dat tijdens droge periodes in de gebieden met een gezakte grondwaterstand de bodem veel droger wordt, hetgeen nadelig is voor de landbouw.

  (Klik op een titel om meer details te tonen)

  Wetgeving en verplichtingen in Vlaanderen

  Het is in ieders belang dat er vanaf vandaag verstandiger wordt omgegaan met ons hemelwater. Hiertoe is in Vlaanderen vanaf 01/01/2014 het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, de geactualiseerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (GSV) van kracht. Uitgangspunt hierbij is om in volgorde van belangrijkheid (ladder van Lansink), zoveel mogelijk hemelwater te hergebruiken, te infiltreren, te bufferen en vertraagt te lozen op oppervlakte water opdat er een zo klein mogelijke hoeveelheid water zo traag mogelijk afgevoerd zou worden. Door de GSV gelden bij aanvraag van een vergunning/melding van overheidswege volgende verplichtingen omtrent voorzieningen voor het opgevangen van regenwater en voorzieningen voor de infiltratie/vertraagd afvoeren van regenwater:
  • Opvang van regenwater:

  • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen met een oppervlakte groter dan 100 m 2 moeten een hemelwaterput van minimum 5000 l voorzien.

  • Installeren van een infiltratie- of buffervoorziening:

  • • Nieuwbouw, herbouw (minder dan 60% buitenmuren behouden) en uitbreidingen van bestaande gebouwen, als deze acties een oppervlakte groter dan 40 m 2 omvatten.
   • Aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen, als deze acties een oppervlakte groter dan 40 m 2 omvatten.
   • Verkavelingen met een aanleg van nieuwe wegenis.
   • Afwijking mogelijk op basis van terreinkenmerken.


  • Gescheiden afvoer van regenwater:

  • VB. als afvoer van hemelwater nodig is, gescheiden afvoer hemelwater/afvalwater Dit is de wetgeving vanuit de Vlaamse regering. Het is echter mogelijk voor lokale overheden om deze wetgeving aan te passen voor hun grondgebied. Vraag dus zeker na bij jouw stad/gemeente wat hier de geldende opgelegde maatregelen zijn! Deze worden ook meegedeeld via de bouw- of milieuvergunning.

  Wetgeving Wallonië

  Voor de afvoer van regenwater is er vanuit de Waalse regering enkel een aanmoediging tot het aanleggen van infiltratievoorziening, geen verplichting. Een uitzondering hierop is regenwater dat als industrieel afvalwater wordt beschouwd (bv. van afwatering op een industriële site).

  Voor de uitstroom van IBA's geldt volgens Système d'Assistance et d'Information Wallon pour l'Epuration autonome (SAIWE) de verplichting om waar mogelijk het gezuiverde afvalwater te infiltreren. Hierbij worden volgende richtlijnen aan gehouden:

  - KSAT > 10-6 m/s
  - afstand van bodem van de infiltratievoorziening tot grondwater > 50 cm (ideaal > 100cm)
  - niet in overstromingsgebied

  De beschreven meetmethode in dit voorschrift is in principe hetzelfde als de falling head Porchet methode, dewelke aangeboden word door de Bodemkundige Dienst van België.


  De huidige GSV (aangenomen op 21 november 2006; in werking op 3 januari 2007) verplicht enkel de aanleg van een regenwaterput of groendak in bepaalde gevallen.

  Infiltratievoorzieningen zijn niet verplicht, maar worden wel aangemoedigd.


  Nuttige links: