klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Etudes d'infiltration
Minimize

Waterstalen

In het kader van grote nieuwbouwprojecten of bij de ontwikkeling van verkavelingen is men van overheidswege verplicht(*) om voorzieningen te treffen die opgevangen regenwater in de bodem infiltreren of die het regenwater vertraagd afvoeren. Meestal is het aangewezen om hiervoor een specifiek onderzoek van het terrein te laten uitvoeren.

Een infiltratiestudie omvat een gerichte voorstudie en een gedetailleerd terrein- en grondonderzoek. Aan de hand van een diepe bodemprofielstudie met boringen, terreinopname, doorlatendheidsproeven en metingen van de grondwatertafel, wordt de grondwaterhuishouding en bodemopbouw ter plaatse beschreven, en worden storende lagen en fluctuaties van de grondwatertafel in kaart gebracht. Op basis van deze informatie wordt advies gegeven betreffende mogelijkheden en inplantingslocatie van de infiltratie- of buffervoorziening, en wordt de basis gelegd voor de dimensionering ervan.

De infiltratiestudie wordt uitgevoerd op vraag van de bouwheer, het ontwerp- of architectenbureau.

(*) Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (B.S. 08/11/2004).

Visiteurs aujourd'hui: 8090   Nombre de visiteurs actuellement on-line: 84