Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem

Situering project:

Sinds de jaren '90 is het organische-koolstofgehalte in landbouwbodems geleidelijk afgenomen en sinds de eeuwwisseling blijft het organische-koolstofgehalte in meer dan de helft van de landbouwpercelen ondermaats. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bodemkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid. Bovendien kan een optimaal organische-koolstofgehalte een belangrijke rol spelen in de klimaatopwarming. CO2 uit de atmosfeer kan namelijk in de bodem opgeslagen worden. Momenteel fungeren de landbouwbodems echter als koolstofbron dan als koolstof-sink.

Dit demonstratieproject onderzoekt de mogelijkheden om het organische-koolstofgehalte in de landbouwgronden terug te verhogen. Hierbij wordt ingezet op kringlooplandbouw en het hergebruik van beschikbare reststromen. Op drie verschillende locaties (in Vlaams-Brabant, Noord-Antwerpen en Noord-Limburg) zijn in 2020 demonstratiepercelen aangelegd. Op deze percelen worden bekende materialen als stalmest en compost toegevoegd alsook minder bekende materialen als miscanthus en houtsnippers. Met de alternatieve materialen als houtsnippers en zijn afgeleiden (shredderhout, houtsnipperzeefsel) focust het project zich ook op het sluiten van kringlopen.De doelstelling van dit project is landbouwers mogelijkheden aan te reiken om hun organische-koolstofgehalte te verhogen met de eerdergenoemde koolstofrijke materialen en dit binnen het kader van de stringente mestwetgeving.Projectperiode:

01/01/2020 - 30/06/2022

Partners:Projectfinanciering: