Agroforestry in Vlaanderen: een economisch rendabel antwoord op de vraag naar agro-ecologische productiemethoden

Projectuitvoerders :

Het project “Agroforestry in Vlaanderen: een economisch rendabel antwoord op de vraag naar agro-ecologische productiemethoden” wordt uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO, projectverantwoordelijke), Bodemkundige Dienst van België vzw (BDB), Universiteit Gent, Inagro, en Agrobeheercentrum Eco².

Projectfinanciering :

Financiering van het project gebeurt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), samen met cofinanciering van stakeholders uit de sector (zie http://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Hetproject/Financierders/tabid/9128/language/nl-BE/Default.aspx ).

Projectinhoud

Agroforestry (bomenlandbouw) is een vorm van ecologisch intensieve landbouw waarbij landbouwgewassen en houtachtige gewassen op eenzelfde perceel geteeld worden. In de praktijk gaat het vaak om een landbouwgewas tussen bomenrijen of bomen in grasland. Agroforestry vormt een interessante opportuniteit om de veerkracht van landbouwbedrijven te stimuleren en een antwoord te bieden op (bovenstaande) toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse landbouw, ondermeer via een bijdrage tot diversiteit in de productie en het leveren van een brede range aan ecosysteemdiensten. Evenzeer, gegeven de verwachte stijgende vraag naar kwaliteitshout en biomassa, kan agroforestry een schokvaste investering vormen. Agroforestry voldoet met andere woorden aan een maatschappelijke vraag naar eco-efficiëntere (meer met minder) agro-ecologische productiemethoden met veel aandacht voor biodiversiteit en potentieel sociale invulling, en dit op een economisch rendabele manier.

Toch is de adoptie van en ervaring met agroforestry in Vlaanderen bijzonder beperkt. Naast knelpunten betreffende rechtszekerheid en administratie, zijn er heel wat landbouwtechnische, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische onzekerheden.

De algemene doelstelling van dit project is de doorbraak op relatief korte termijn van haalbare, rendabele en effectieve agroforestrysystemen in Vlaanderen. De projectaanpak bestaat uit een participatief co-development traject met relevante stakeholders doorheen de hele keten, gevoed door enerzijds kennisopbouwend onderzoek over agroforestry in Vlaanderen en anderzijds een effectieve kennisontsluiting en -verspreiding en efficiënte nazorg.

Voor meer informatie zie http://www.agroforestryvlaanderen.be/ of contacteer tcoussement@bdb.be .

Projectperiode : 1/9/2014 - 31/8/2019

Interne projectcode : P/OO/253