Van havenbedrijven tot in de glastuinbouw

Sinds het bodemsaneringsdecreet in 1995 in voege getreden is, voert de Bodemkundige Dienst op jaarbasis honderden onderzoeksopdrachten uit, gaande van eenvoudige oriënterende onderzoeken en beschrijvende studies dot meer complexe bodem- en grondwatersaneringsprojecten. Onze referentielijst omvat zowel kleine als grote bedrijven, in de industriële sector maar ook in de voedingsketen. Denk aan glastuinbouwbedrijven, veilingen of de fyto- en meststoffensector.

Voor de uitvoering van de verschillende types bodemonderzoeken moeten strikte overheidsprocedures gevolgd worden. De Bodemkundige Dienst is door OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. In Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken wij over gelijkaardige erkenningen. Bodemonderzoeken in het Waals Gewest worden verzorgd door ons filiaal SPB-Environnement (Chaussée de Namur 88 (3G), 1300 Wavre, tel. 010/84.65.66).

We hebben een complementair team van bodemdeskundigen in huis. Onze goed opgeleide en volledig uitgeruste boorploegen zorgen na de boringen voor de plaatsing van peilbuizen en voor de bodem- en grondwaterbemonstering. De analyseresultaten bepalen of een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is. Dat brengt de aard, oorsprong, risico en omvang van verontreinigingen in bodem en grondwater in kaart. Waar nodig volgt een bodemsanering. Bij de afweging van de meest aangewezen saneringstechniek kiezen we op basis van onze brede ervaring voor een pragmatische benadering, met oog voor innovatieve technieken en beheersmaatregelen én met de nodige aandacht voor sociale en economische aspecten.

Van de opmaak van het bestek tot en met de uitvoering van de bodemsaneringswerken heb je nood aan een goede begeleiding!