De eliminatie van afvalstoffen is vaak een dure aangelegenheid en het loont dan ook de moeite om voor bepaalde soorten afval alternatieve verwerkingsmethoden in overweging te nemen.

Het laboratorium van de Bodemkundige Dienst is zowel in Vlaanderen (OVAM) als in Wallonië (Office Wallon de Déchets) erkend voor de ontleding van diverse afvalstoffen en secundaire grondstoffen. Voor staalname, conform aan de wettelijke voorschriften en uitgevoerd volgens geaccrediteerde procedures, beschikken wij over adequaat uitgeruste terreinploegen. Al naargelang de keuze van de klant worden onze analyseresultaten getoetst aan de normen en worden ze geleverd met advies voor verwerking, valorisatie of hergebruik.

Tot de producten die voor valorisatie binnen de landouwsector in aanmerking komen, behoren afvalstoffen van agro-industrie (bietenpulp, schuimaarde, sojaschroot,...), compost en bepaalde soorten zuiveringsslib. Voor deze stoffen krijg je bovenop de ontledingsuitslag professioneel advies in verband met de voederwaarde en/of de bemestingswaarde. Andere soorten afval zoals baggerslib worden door ons geanalyseerd en beoordeeld op hun aanvaardingsgraad op stortplaatsen of voor gebruik als bouwmateriaal of als bodem.