Een flankerend dienstenpakket Mestverwerking

In vergelijking met de mesttransporten op lange afstand is mestverwerking een rendabele bezigheid geworden. Bij de lancering van het nieuwe mestactieplan in 2007 waren in Vlaanderen 112 mestverwerkingsbedrijven operationeel. Enkele maanden later zaten al vele tientallen bijkomende projecten in de pijplijn. Belangrijk is wel dat de mestverwerking professioneel gebeurt. De Bodemkundige Dienst biedt een brede waaier van diensten aan die hierbij kunnen helpen.

Om enerzijds de effectiviteit van de installatie te controleren en anderzijds de in- en uitstroom van stikstof en fosfor te meten, zorgen wij voor de nodige staalnamen en analyses . Bij ons kan u ook terecht om de landbouwkundige bemestingswaarde te laten bepalen van de eindproducten. Voor specifieke mestproducten met een belangrijke afzetmarkt kunnen we zelfs een gebruiksboek opmaken met teeltgebonden adviezen.

We verzorgen verder ook alle controles die nodig zijn bij het lozen van restwaters , net als de vaststellingen die moeten gebeuren in verband met de regelgeving voor mestexport naar diverse landen. De rapportering gebeurt dan ook in de taal van het ontvangende land.

We gaan zelfs nog een stap verder: we volgen massabalansen op die vereist zijn bij een vergunningsaanvraag. Daarnaast voeren we ook milieueffectenrapporten uit met het oog op de inplanting van grootschalige installaties.

Klik hier voor een aanvraag mestverwerkingsadvies of voor vragen hieromtrent .