Beregeningswater
Waterbuizen
In de intensieve tuinbouw maar ook in de akkerbouw wordt gebruik gemaakt van beregening. Voor optimale resultaten, maar ook voor een goede werking van het irrigatiesysteem en het behoud van de grondstructuur, moet het gebruikte water aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, onder meer wat betreft de pH en de aanwezigheid van zouten en ijzer. In de praktijk stelt men vast dat de kwaliteit sterk kan variëren.

Op basis van onze ontleding kan je ontdekken of het water dat je wenst te gebruiken wel voldoet aan de kwaliteitseisen als irrigatiewater. Zo nodig passen wij de bemestingsadviezen of de irrigatiesturing aan in functie van het gehalte aan voedingselementen en de kwaliteit van het gebruikte water.

Klik hier voor een bestelling wateranalyse of voor vragen hieromtrent .

Waterpakketten

Verschillende ondernemingen van de chemische tot de voedingssector leggen de opvolging van hun afvalwaterkwaliteit in handen van de Bodemkundige Dienst van België. Op regelmatige basis worden door onze eigen staalnemers waterstalen genomen. Vervolgens worden deze in ons eigen laboratorium geanalyseerd op de vereiste parameters. Op die manier wordt voldaan aan de opgelegde normen opgenomen in het VLAREM en kan de werking van o.a. waterzuiveringsinstallaties opgevolgd worden. Naast de opvolging van afvalwater wordt ook de kwaliteit van waswater in de voedingsindustrie, koelwater, en ander proceswater opgevolgd. De Bodemkundige Dienst beschikt over de nodige accreditaties en erkenningen zowel voor staalname als analyse en biedt u bijgevolg een totaalservice aan!

Klik hier voor een bestelling wateranalyse en -advies of voor vragen hieromtrent .

Heffingscampagnes

Als gevolg van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zijn ondernemingen vaak heffingsplichtig. Er moeten dan jaarlijks één of meer heffingscampagnes worden uitgevoerd. De Bodemkundige Dienst van België is geaccrediteerd voor het uitvoeren van debiets- of tijdsgebonden staalnames alsook voor het analyseren van de genomen stalen. De Bodemkundige Dienst van België heeft de nodige expertise en apparatuur in huis om ook uw meetcampagnes snel en accuraat te verzorgen.

Klik hier voor een bestelling heffingcampagne of voor vragen hieromtrent .

Peilbuizen

Indien u een landbouwbedrijf uitbaat met meer dan 2.500 varkens, meer dan 1.500 inheemse grote zoogdieren andere dan varkens of meer dan 40.000 stuks gevogelte, dienen er waarnemingsbuizen (peilputten) aangebracht te worden rond de inrichting ter controle van het grondwater. Dit geldt eveneens voor landbouwbedrijven met mengmest die gelegen zijn in een grondwaterbeschermingszone.

De Bodemkundige Dienst van België is uw parner voor het uitwerken van een voorstel tot plaatsing van peilputten, het plaatsen van peilputten en de bemonstering ervan. Na analyse van de grondwaterstalen wordt er een rapport opgesteld waarbij de analyseresultaten aan de vigerende normen worden getoetst.

Klik hier voor een bestelling peilbuizen landbouwbedrijven of voor vragen hieromtrent .