Kwaliteit en opbrengst in balans Aardappelveld

Zowel in de akkerbouw als in de groententeelt heeft de stikstofbemesting een belangrijke invloed op het financieel rendement van de teelt. Vooral het effect op de productkwaliteit is een aandachtspunt. Het is dus zeer belangrijk dat je de optimale stikstofdosis toedient.

De N-indexmethode, een exclusief product van de Bodemkundige Dienst, berekent de meest aangewezen stikstofbemesting voor een specifiek gewas en een specifiek perceel, op basis van een ontleding van grondstalen.

Deze stalen worden in het vroege voorjaar genomen door erkende staalnemers. Op een uitgebreid inlichtingenformulier noteren ze ook een reeks perceels- en teeltgegevens.

De N-index geeft aan hoeveel stikstof er in de loop van het groeiseizoen ter beschikking komt van de teelt. Deze methode houdt niet alleen rekening met de hoeveelheid stikstof in de bodem op het moment van de staalname. Ook de verwachte stikstofmineralisatie in de daaropvolgende maanden wordt ingecalculeerd. Daardoor ontstaat een zeer gedetailleerd bemestingsadvies. Hierbij wordt ook een fractioneringschema gevoegd. Wie teelten laat bemonsteren tijdens het groeiseizoen, ontvangt een advies voor bijbemesting.

Bij akkerbouwteelten stelt het advies op basis van de N-index het economisch rendement centraal. Voor witloof en vlas wordt daarentegen een specifieke geschiktheidsindex becijferd: die geeft aan of het bemonsterde perceel op het vlak van stikstoflevering voldoet voor deze teelten. Bij de adviesverstrekking voor groenten is de kwaliteit van de productie het belangrijkste aandachtspunt.

Relatie tussen stikstofbemesting en nitraatresidu

Een beredeneerde stikstofbemesting volgens de N-indexmethode is een belangrijke factor in het beperken van het nitraatresidu in het najaar. Er zijn echter nog andere factoren die een invloed hebben, meer informatie hierover vindt u op de nota N-index nitraatresidu .

Visuele voorstelling van de N-cyclus bij vollegrondsgroenten:

Klik hier voor een bestelling stikstofanalyse en -advies of voor vragen hieromtrent .