Het aanbod aan alternatieve ‘meststoffen’ en ‘bodemverbeteringsmiddelen’ zoals slib uit de waterzuivering of GFT-compost is de laatste jaren alsmaar toegenomen. Door de mogelijke aanwezigheid van ongewenste stoffen is het gebruik van slib, compost en andere secundaire producten op cultuurgronden niet altijd zonder gevaar. Daarom is het gebruik ervan in land- en tuinbouw streng gereglementeerd. Dit betreft zowel de dosis als het tijdstip van toediening. De nutriënteninhoud kan ook sterk verschillen volgens de aard en de herkomst, waardoor de landbouwkundige waarde van deze producten zeer sterk varieert.

Onze ontledingen van slib en compost en de adviezen die we hieraan koppelen houden niet alleen rekening met de voedingsbehoeften van de planten, maar zorgen er ook voor dat de kwaliteit van bodem, oppervlaktewater en grondwater niet wordt aangetast.

Naast de ontledingsresultaten bevat het verslag ook een beoordeling van de eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen. Dit wordt getoetst aan de wettelijke normen. Op basis van dit verslag worden dan de maximaal toe te passen dosissen bepaald. Door de analyse van de nutriënteninhoud kan men bovendien besparingen realiseren op bijkomende bemesting.

Klik hier voor een bestelling slib- of compostanalyse of voor vragen hieromtrent .