EVANIR-ontleding
Sinds 2000 kunnen de Vlaamse landbouwers aanspraak maken op een beheersvergoeding of kunnen zij genieten van een afwijking op de forfaitaire bemestingsnormen indien het nitraatresidu van hun percelen in het najaar de nitraatnorm niet overschrijdt.

De Bodemkundige Dienst, die al jaar en dag ten dienste staat van de land- en tuinbouw, biedt echter meer dan enkel de nitraatbepaling. Wij geven ook tips om hoge nitraatgehalten te voorkomen en ontleden tevens de zuurtegraad en pH van de bodem. Dit alles gebeurt met het pakket EVANIR (EVAluatie NItraatResidu).

De aanvrager krijgt een verslag dat niet alleen de meetresultaten bevat, maar dat ook teeltmaatregelen voorstelt om het nitraatresidu in de toekomst verder te beperken. Dit laatste gebeurt aan de hand van de analyseresultaten en van de gegevens over de toegepaste bemesting en teelttechniek.

Klik hier voor een bestelling Nitraatresidu met EVANIR of voor vragen hieromtrent .