Mest
Voor organische mest is het belangrijk om geregeld de samenstelling te laten analyseren. De Bodemkundige Dienst analyseert per jaar enkele duizenden meststalen en dat aantal zal ongetwijfeld nog toenemen. Nog te veel landbouwers gebruiken dierlijke mest zonder een grondige kennis van de bemestingswaarde ervan. Dit zorgt vaak voor een grove overschatting of onderschatting van de toegediende doses stikstof, fosfor en andere elementen. Een goede mestanalyse is nochtans zeer belangrijk.

De Bodemkundige Dienst heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met de ontleding van dierlijke mest. Onze analysebulletins geven je een duidelijk inzicht in de samenstelling van de mest.
Je kan kiezen uit twee analysepakketten. Wie kiest voor een verkorte mestanalyse ontvangt de gehalten aan droge stof, organische stof, stikstof en fosfor. Bij een standaard mestanalyse worden extra parameters in kaart gebracht: de zuurtegraad (pH), het aandeel minerale stikstof en de gehalten aan kalium, natrium, magnesium en calcium. De gehalten worden vergeleken met de gemiddelde samenstelling van het type mest. Op basis van de analyses berekenen we de bemestingswaarde in functie van bodem, tijdstip van toediening en teeltgroep. Zo kom je te weten hoeveel je kan besparen op minerale bemesting.

Belangrijk om weten is dat gewassen de mineralen uit dierlijke mest minder goed benutten dan die van minerale meststoffen. Daarom zijn niet alleen naakte ontledingsresultaten van een standaard mestanalyse interessant, nog veel handiger is om rekening te houden met de effectieve bemestingswaarde.

Bemesten met een grondige kennis van de mestinhoud heeft een direct effect op je economische resultaten en vermindert de risico’s voor het milieu. De analyse van dierlijke mest wordt daarom door sommige Vlaamse provincies actief aangemoedigd in het kader van de code goede landbouwpraktijk door de toekenning van een premie bij iedere standaard mestanalyse.

De Bodemkundige Dienst biedt niet enkel analyses maar ook de begeleiding van de gebruiksmogelijkheden van mest, zowel voor rechtstreeks gebruik als na (be- of) verwerking .

Klik hier voor een bestelling mestanalyse en -advies of voor vragen hieromtrent .