Tarweziekten: je bent gewaarschuwd!

Tarwe Ben jij een graanteler die bestrijdingsmiddelen graag op het juiste ogenblik gebruikt om het milieu én de eigen portemonnee te sparen? Al meer dan 25 jaar beheert de Bodemkundige Dienst een programma voor de individuele begeleiding van tarweboeren per perceel. Wat je daarbij zelf moet doen? Bij de aanmelding bezorgen we je een uitgebreide instructiemap die de diverse ziekten uitvoerig beschrijft en de verschillende gewasstadia verduidelijkt met grafieken. Dan ben je klaar om vanaf de maand april nauwgezette veldwaarnemingen uit te voeren. Deze stuur je door naar de Bodemkundige Dienst, en wij doen de rest. Een epidemiologisch computermodel (EPIPRE) voert een simulatie uit van de ontwikkeling van ziekten die op elk van je percelen voorkomen. Op die manier becijferen we het opbrengstverlies dat zou optreden indien geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Op basis van die gegevens verstrekken we het advies om met bepaalde pesticiden een bespuiting uit te voeren of om op een latere datum een nieuwe telling uit te voeren. Het bulletin houdt rekening met raskenmerken, bodemtype, zaaidatum en regio. Twee keer per dag verwerken we alle binnenkomende gegevens, waardoor de adviezen enkele uren na de waarneming reeds ter beschikking zijn van de landbouwers in kwestie.

EPIPRE

Tarweziekte

EPIPRE (Epidemieën preventie en predictie) is de naam van ons expertsysteem voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Met dit adviessysteem helpen wij de tarwetelers in België en Frankrijk om via een individuele begeleiding de gewasbescherming op het juiste tijdstip uit te voeren. Epipre adviseert de tarweteler ook om enkel een behandeling uit te voeren wanneer de kosten hiervoor de opbrengstverliezen niet overstijgen.

Aan de hand van veldwaarnemingen, perceelsspecifieke gegevens en weergegevens berekent het EPIPRE-model de te verwachten gewasschade indien niet zou worden ingegrepen. Het verwachte verlies wordt afgewogen tegen de kosten van een uit te voeren bestrijding. Op basis hiervan wordt dan besloten om al dan niet tot een bespuiting over te gaan. EPIPRE is aldus het voorbeeld bij uitstek van een win-win situatie waarbij zowel de landbouwer als het milieu onmiddellijk gebaat zijn.

Indien u meer vragen heeft omtrend ons EPIPRE-advies of u wenst een advies te laten uitvoeren door ons, kan u ons altijd contacteren.

Klik hier voor een aanvraag EPIPRE-advies of voor vragen hieromtrent .