Met het compostdoosje kunnen nu ook thuiscomposteerders beroep doen op de compostontleding door Bodemkundige Dienst van België. In het compostboekje, meegeleverd in het doosje, staat nauwkeurig de procedure beschreven om zelf een compoststaal te nemen. Dit staal kan vervolgens worden opgestuurd in de bijbehorende staalzak en –enveloppe, en wordt nadien geanalyseerd in het laboratorium van de Bodemkundige Dienst. Op die manier komen thuiscomposteerders veel te weten over de kwaliteit van hun eigen tuincompost.

In het laboratorium worden de kwaliteitsparameters zoals de zuurtegraad, het zoutgehalte, de C/N-verhouding, het droge- en organischestofgehalte gemeten. Anderzijds wordt ook de bemestingswaarde van de aanwezige stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg), bepaald. Een tweetal weken na ontvangst van het compoststaal, wordt dan een ontledingsverslag verstuurd, met hierin een beoordeling voor al de gemeten parameters. Tuiniers komen zo meer te weten over de kwaliteit van hun compost en over de waarde bij gebruik in de tuin. Met behulp van het analyseverslag en de uitgebreide composteringsgids in het compostboekje, kan thuiscomposteren naar een hoger niveau worden getild.

De belangrijkste meerwaarde bij gebruik van compost in de tuin, is ongetwijfeld de input van organische stof. Kwaliteitsvolle compost bevat een hoog gehalte aan organische materie waarvan een deel na het toedienen zal gaan behoren tot de stabiele humusfractie van de bodem. Daar is deze organische stof een van de belangrijkste indicatoren voor bodemgezondheid.  Hij zorgt voor een luchtige structuur, een goede waterhuishouding, en een betere buffering van de aanwezige voedingselementen. Het onderhoud van groentetuin of gazon wordt zo een stuk makkelijker. Op het compostanalyseverslag van de Bodemkundige Dienst wordt een simulatie weergegeven van de evolutie van het gehalte aan organische stof doorheen de jaren, bij toediening van verschillende hoeveelheden thuiscompost.

Voor particulieren die naast een compostanalyse ook een bodemonderzoek van hun tuin (lieten) uitvoeren (bijvoorbeeld via een tuindoosje), koppelt de Bodemkundige Dienst automatisch de resultaten van beide ontledingen. Op die manier krijgen tuiniers een advies dat afgestemd is op de noden van de eigen tuin. Via de bemestingsmodule op rekenmee kan dan worden nagegaan wat  bemestingswaarde is van de hoeveelheid compost die men wenst toe te dienen, en in welke mate deze bemesting nog moet aangevuld worden. Deze oefening kan onder meer gemaakt worden voor het onderhoud of de aanleg van een gazon, toediening aan verschillende groentegewassen en gebruik in borders met sierplanten. Zo hebben tuiniers alle troeven in de hand om de vruchtbaarheid van hun bodem op peil te houden.

De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van dit product binnen de BDB, is het verhogen van de bewustwording over duurzaamheid, en over de rol die individuele huishoudens en tuintjes hierin kunnen spelen. Tuinbezitters kunnen absoluut een steentje bijdragen aan een beter milieu.  De Bodemkundige Dienst wil in dit opzicht iedereen stimuleren om de eigen kringloop zoveel mogelijk te sluiten. De organische resten uit je keuken en tuin zelf composteren is hier een uitstekende illustratie van. Door een composthoop aan te leggen, wordt vermeden dat organisch afval onnodige kilometers aflegt. De organische stof inbouwen in de eigen tuinbodem helpt bovendien de klimaatdoelstelling te bereiken.

Een compostdoosje kun je hier bestellen!