Aanplant van een wijngaard
Minimize

Optie 1 : Analyse van de bodemvruchtbaarheid van het perceel

Voor de analyse van de bodemvruchtbaarheid zal één van onze staalnemers ter plaatse komen voor het nemen van bodemstalen. Aangezien het wortelgestel van wijnstokken zich tot diep in de bodem kan ontwikkelen, worden er stalen genomen van drie bodemlagen: van 0 tot 30 cm diepte, van 30 tot 60 cm diepte en van 60 tot 90 cm diepte.

Op elk bodemstaal wordt een standaardgrondontleding uitgevoerd waarbij volgende parameters geanalyseerd worden: de bodemzuurtegraad (pH), het koolstofgehalte, de gehalten aan voedingselementen (P, K, Mg en Ca) en het gehalte aan natrium. Indien gewenst wordt ook het boorgehalte gemeten.

De resultaten van de bodemanalyses worden beoordeeld volgens de evaluatiecriteria van de Bodemkundige Dienst van België en er wordt een bekalkings- en bemestingsadvies specifiek voor de bodem en voor druiventeelt opgesteld voor de eerstkomende drie teeltjaren.

Indien gewenst wordt ook de chlorosekrachtindex (fr. Indice du Pouvoir Chlorosant) van de bodem bepaald. Deze index geeft aan hoe gevoelig een bodem is voor het ontwikkelen van chlorose ten gevolge van ijzertekort. Op kalkrijke gronden, met een hoge pH, zal de druivelaar slechts in beperkte mate ijzer kunnen opnemen, waardoor verkleuring van de jonge bladeren (chlorose) ontstaat.

Klik hier voor een bestelling van een analyse van de bodemvruchtbaarheid van uw perceel of hier voor vragen hieromtrent .

Optie 2 : Uitgebreid perceelsgeschiktheidsonderzoek voor het aanplanten van wijnstokken

Bij een bodemgeschiktheidsonderzoek worden vooraf de geologische kaart, de topografische kaart en bodemkaart van België bestudeerd. Op basis van deze eerste gegevens wordt de heterogeniteit aan bodems ingeschat en wordt het terreinwerk gepland.

Het terreinonderzoek wordt uitgevoerd door een team van een ingenieur en een technieker. Tijdens dit onderzoek worden door middel van profielkuilen en -boringen gedetailleerde bodembeschrijvingen gemaakt van het perceel. Bij deze profielbeschrijvingen gaat de aandacht naar de kleur (Munsell), textuur (palpatie), structuur, vochttoestand, verdichtingstoestand, organisch materiaal, biologische activiteit, roest- en gleyverschijnselen en andere karakteristieken m.b.t. de bodemwaterhuishouding. Op het terrein worden ook bodemstalen genomen voor de bepaling van de bodemvruchtbaarheid van het perceel (zoals in optie 1 beschreven).

Aan de hand van de gedetailleerde perceels- en bodembeschrijving en de analyseresultaten wordt het perceel in zones ingedeeld en wordt de geschiktheid van deze zones bepaald. Per zone worden er geschikte variëteiten en onderstammen aangeraden.

Aangezien het perceelsgeschiktheidsonderzoek afhankelijk is van de oppervlakte van het perceel, wordt voor dit onderzoek een offerte opgesteld.

Klik hier voor een bestelling van een perceelsgeschiktheidsonderzoek of hier voor vragen hieromtrent.