Bodem

- Landbouwkundige onderzoeken:

 • Standaardgrondontleding voor land- en tuinbouw
 • KEMA-analyse voor de glastuinbouw met teelten in grond
 • Bemestingsadvies tuintjes
 • Minerale stikstof
 • Nitraatresidu
 • Fysische en chemische analyses (dichtheid, textuur,CEC, pH, enz.)
 • Spoorelementen (bv. boor, koper, kobalt, selenium, mangaan, …)
 • Nematoden (cystenaaltjes)

- Milieuonderzoeken:

 • Anorganische elementen (zware metalen, …)
 • Organische micro polluenten
 • Minerale olie
 • Polyaromatische koolwaterstoffen
 • PCB's
 • Solventen

Water

- Water algemeen:

 • Chemische en minerale samenstelling
 • Zware metalen en spoorelementen

- Drinkwatercontrole voor mens en vee:

 • Beperkt onderzoek
 • Volledig onderzoek voedingswarenwetgeving
 • IKM (specifiek onderzoek integrale kwaliteitszorg melk)
 • GKP (specifiek onderzoek kwaliteit pluimvee)
 • Globalgap

- Afvalwater:

 • Analyses noodzakelijk voor de berekening van de afvalwaterheffing
 • Vuilvrachtanalyses (influent en effluent)
 • Contra-analyses
 • Vergunningsaanvragen
 • Zelfcontrole (BOD, COD, stikstof en fosfor)

- Grondwater:

 • Peilputten
 • Aanmaakwater voor voedingsoplossingen en beregening

- Oppervlaktewater:

 • Viswaterkwaliteit
 • Chlorofylbepaling (Algen)
 • Zwemwaterkwaliteit
 • Verontreinigingen

Voeder en gewas

- Diervoeder (ruw- en krachtvoeder):

 • Voedersamenstelling (droge stof, ruwe as, ruw eiwit, ruwe celstof, ruw vet, zetmeel, suikers, NDF, ADF, ADL, ammoniumfractie). Op basis van de voedersamenstelling kan voor ruwvoeders de voederwaarde voor rundvee berekend worden (VEM, DVE, OEB, FOS, enz.).
 • Minerale samenstelling en sporenelementen (K, Na, Mg, Ca, P, Mn, Cu , Co, Se enz.)
 • Cellulaseverteerbaarheid, pH, vetzuren (boterzuur, azijnzuur, melkzuur, propionzuur), ...

- Gewasanalyse voor menselijke consumptie of diervoeding:

 • Nitraat en nitriet
 • Zware metalen

- Gewasanalyse voor bijbemesting:

 • Bladanalyse (minerale samenstelling en spoorelementen)
 • Ontleding van witloofwortelen voor bijsturing van voedingsoplossingen

Meststoffen en bodemverbeterende middelen

- Dierlijke mest en mestverwerkingsproducten (in kader van mestdecreet)

 • Samenstelling: droge stof, organische stof, N, P, K, Mg, ... Op basis van de samenstelling kan de bemestingswaarde berekend worden.
 • Zware metalen en spoorelementen

- Minerale en organische meststoffen (in kader van meststoffenwetgeving)

 • NPK in verschillende extractiemiddelen
 • Secundaire elementen (Ca, Mg, Na, S, ...)
 • Spoorelementen

- Kalkmeststoffen (in kader van meststoffenwetgeving)

 • Neutraliserende waarde
 • Samenstelling: Ca, Mg, ...
 • Fijnheid

- Composten en digestaten (in kader van Vlaco-reglementering)

 • Samenstelling: droge stof, organische stof, N, P, K, Mg, Na...
 • Extraheerbare of wateroplosbare gehalten: P, K, Mg, Ca, Na
 • Zware metalen
 • Onzuiverheden, kiemkrachtige zaden, fytotoxiciteit, rijpheidsgraad, oxitopmethode
 • Organische parameter: MAK, PAK, BTEXS, PCB’s, minerale olie, ...

- Slibs (in kader van hergebruik als secundaire grondstof in de landbouw)

 • Samenstelling: droge stof, organische stof, N, P, K, Mg, Na...
 • Zware metalen
 • Organische parameters: MAK, PAK, BTEXS, PCB’s, minerale olie, ...

Afvalstoffen

- Slib (Hergebruik in de landbouw)
- Onderzoek giftig afval (aanvaarding afvalstof op stortplaats Klasse I of II)
- Hergebruik afvalstof als bouwstof
- Hergebruik afvalstof als bodem (bijvoorbeeld baggerspecie)