Januari, februari en maart zijn ideale maanden voor de staalname van de bodem. Het zijn dan ook topdrukke maanden voor de adviesdiensten van de Bodemkundige Dienst van België. Aarzel niet langer om uw vertrouwde staalnemer te contacteren, naar Heverlee of Roeselare te bellen of deze link in te vullen.

Bodemkundige Dienst van België vzw, Heverlee
tel. 016/89 19 50 - fax 016/22 42 06 - e-mail info@bdb.be

Kantoor BDB-West, Leliestraat 63, 8800 Roeselare
tel. 051/20 54 00 - fax 051/20 54 20 - e-mail rdelavie@bdb.be

De standaardgrondontleding adviseert u voor een correcte pH van de bodem, een optimaal koolstofgehalte, de gepaste aanvoer van voedingselementen: kalium, magnesium, calcium, fosfor, natrium. Dit alles is van het grootste belang voor het slagen van uw teelten.

Via het N-indexonderzoek ontvant u een N-bemestingsadvies specifiek voor iedere teelt, zodat kwaliteit en productie gegarandeerd zijn met een minimaal nitraatresidu in het najaar.

Bij het begin van het teeltseizoen 2014 willen we eveneens uw aandacht vestigen op enkele belangrijke regelgevingen.

1. Regelgeving groenten

Vanaf 2013 voorziet MAP IV dat een belangrijk deel van de groenten niet meer mogen bemest worden tenzij u beschikt over een aantal bodemanalyses met bijhorend N-bemestingsadvies.

Deze staalnames moeten genomen worden ten laatste voor de laatste bemesting van de teelt.

Let wel: ook sierplanten- en/of boomkwekerij vallen onder deze regelgeving.

2. Regelgeving derogatie

Alle bedrijven die derogatie aangevraagd hebben moeten jaarlijks een aantal bodemstaalnames laten uitvoeren voor de bepaling van nitraat, ammonium, koolstof en fosfor.

Het betreft minstens 1 standaardgrondontleding en 1 N-indexonderzoek per begonnen schijf van 20 hectare bedrijfsoppervlakte.

De staalnames moeten gebeuren ten laatste op 31 mei 2014. Belangrijk is dat elk jaar andere percelen bemonsterd worden.

3. Opvolgstalen ten gevolge van overschrijding nitraatresidu in 2013

De bedrijven die bij controle in 2013 percelen hadden met overschrijding van de eerste nitraatresidudrempelwaarde, en dus onder het maatregelenpakket voor 2014 vallen, moeten een staalname met N-bemestingsadvies laten uitvoeren.

Deze staalnames moeten genomen worden ten laatste voor de laatste bemesting van de teelt van 2014.

4. Staalnames in het kader van de MTR-regelgeving

Net zoals de vorige jaren blijft de verplichting in het kader van de MTR-regelgeving om over voldoende staalnames te beschikken met analyse van organische koolstof en pH en met advies voor organische stof en bekalking.

Deze stalen blijven gedurende 3 jaar geldig (op staalnamedatum).

De Bodemkundige Dienst van België is, met meer dan 65 jaar ervaring in onderzoek van de bodemvruchtbaarheid en het opstellen van bekalkings- en bemestingsadviezen en met meer dan 30 jaar ervaring in N-indexonderzoek met N-bemestingsadvies, uw ideale partner om een streepje voor te zijn inzake bemesting.

U kan bij ons eveneens terecht voor staalname en analyse van dierlijke mesten, waters, ruwvoeders of voor de opvolging van uw productie in glastuinbouw.