Naar aanleiding van de nieuwe publicatie “Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk (2012-2015)” organiseerde de Bodemkundige Dienst van België op 25 februari 2016 een studienamiddag rond de bodemvruchtbaarheid en bemestingsadviezen anno 2016. Onder andere de huidige toestand van de Belgische en noordelijk Franse landbouwbodems en de evolutie van de bodemvruchtbaarheid in de voorbije jaren kwamen hierbij uitgebreid aan bod. Daarnaast ontwikkelde de BDB recent ook enkele handige online tools waarmee de landbouwer op een eenvoudige wijze met zijn bemestingsadvies aan de slag kan. Verder werd ook ingezoomd op de actuele toestand van de fosforbeschikbaarheid in de Belgische bodems en de fosforbemestingsnormen opgenomen in MAP5. Tenslotte werd ook het plaatsspecifiek bodemadvies op basis van het scannen van een perceel toegelicht. Dit biedt de mogelijkheid om binnen een perceel gericht meer of minder te bekalken om zo een maximaal economisch resultaat te halen uit elk deel van het perceel.

In een eerste presentatie lichtte Mia Tits de huidige toestand en de evolutie van de bodemvruchtbaarheid van de Belgische en noordelijk Franse landbouwbodems toe. De huidige bodemvruchtbaarheid werd in kaart gebracht op basis van meer dan 100.000 bodemstalen die tussen 2012 en 2015 door de Bodemkundige Dienst en haar Franse partner Agro Conseil werden geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt o.a. dat bij een groot deel van de landbouwbodems de zuurtegraad (pH) onder de streefzone ligt en de noodzaak voor een aangepaste bekalking toeneemt. Ook werd de nadruk gelegd op de grote variatie in bodemvruchtbaarheid die bestaat tussen percelen, zodat het belangrijk is om de percelen regelmatig te laten bemonsteren om de bodemvruchtbaarheid te optimaliseren o.b.v. een perceelsspecifiek bekalkings- en bemestingsadvies. Verder werd ook de aanwezigheid van verschillende voedingselementen en zware metalen in de bodems besproken en werd er een vergelijking gemaakt tussen bodemvruchtbaarheid bij de gangbare landbouw, de biologische landbouw en de particuliere groetentuinen. Dit alles is terug te vinden in de publicatie “Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk (2012-2015)”. Deze publicatie kan u hier bestellen .

In de tweede presentatie gaf Annemie Elsen meer uitleg over twee online tools die de Bodemkundige Dienst recent heeft ontwikkeld om de landbouwer bij te staan in het toepassen van zijn bemestingsadvies. Op basis van zijn klantnummer en labonummer, vermeld op het analyseverslag krijgt de landbouwer toegang tot deze tools en wordt de relevante informatie van zijn perceel reeds automatisch ingevuld wordt. Een eerste tool “C-SLIM” werd ontwikkeld om het organische-koolstofgehalte van een perceel te beter te beheren. Op basis van het ontledingsverslag kent de landbouwer het huidige organische-koolstofgehalte van het perceel. Met C-SLIM kan hij op een eenvoudige manier nagaan hoe het organische-koolstofgehalte zal evolueren op lange termijn wanneer verschillende bemestingspraktijken worden toegepast. Er wordt rekening gehouden met het effect van organische bemesting, oogstresten en groenbedekkers. Een tweede tool “BDBrekenmee” laat de landbouwer toe om zijn bemestings- en bekalkingsadvies om te rekenen naar effectieve hoeveelheden meststoffen. BDBrekenmee geeft weer welke meststoffen het meest geschikt zijn om het bemestingsadvies in te vullen maar de landbouwer kan uiteraard zelf kiezen met welke meststoffen hij wenst te werken. Met BDBrekenmee kan de landbouwer zien welke hoeveelheden van elk van de voedingselementen hij aan de bodem zal toevoegen wanneer hij een bepaalde bemesting zal uitvoeren en zo kan het bemestingsadvies zo nauwkeurig mogelijk ingevuld worden.

In een derde presentatie ging Jan Bries dieper in op het voedingselement fosfor. Een tekort aan fosfor in de bodem heeft een negatief effect op de opbrengst, terwijl een teveel aan fosfor een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Het is daarom zeer belangrijk dat de hoeveelheid fosfor in de bodem zich binnen de streefzone bevindt. Binnen de streefzone kan, via een beredeneerde bemesting, een optimale productie behaald worden met een minimale impact op het milieu (waterkwaliteit). Uit de analyseresultaten van 2012-2015 blijkt dat het fosforgehalte bij een groot deel van de Vlaamse landbouwbodems boven de streefzone ligt. Deze problematiek is al langer bekend. In MAP5 worden de fosforbemestingsnormen gekoppeld aan de fosforbeschikbaarheid in de bodem. Hierbij worden 4 klassen onderscheiden (I, II, II en IV), waarbij voor de hoogste klasse (IV) de strengste bemestingsnormen gelden. In 2016 krijgen alle percelen klasse III toegewezen. Vanaf 2017 zal klasse IV de referentie worden, tenzij op basis van een analyseresultaat kan worden aangetoond dat het perceel tot een lagere klasse behoord. De analyseresultaten van 2012-2015 tonen aan dat de hoeveelheid fosfor in de bodem sterk verschilt per landbouwstreek. Voor elke landbouwstreek werd een overzicht gegeven van het percentage percelen per klasse. Uit deze resultaten blijkt dat in de Leemstreek 57 % van de akkerbouwpercelen effectief behoort tot klasse III, die voor 2016 nog de referentie is. In de Zandleemstreek en de Vlaamse zandstreek gaat het om 56 % van de percelen en in de Kempen 69 %. Iedere landbouwer zal nu voor zijn bedrijf moeten nagaan wat de impact is van deze gewijzigde wetgeving en de gepaste maatregelen nemen.

In de vierde presentatie gaf Davy Vandervelpen meer uitleg over plaatsspecifiek bodemadvies op basis van de bodemscan van een perceel. Door middel van een bodemscan wordt de heterogeniteit van het perceel in kaart gebracht voor de parameters pH, organische stof, elektrische geleidbaarheid (EC) op 2 diepten (bouwvoor en 0-90 cm) en hoogteligging. Op basis van deze heterogeniteit worden zeer gericht enkele bodemstalen genomen om de resultaten van de scan te kalibreren. Daarna worden op basis van het BEMEX expertsysteem bekalkingsadviezen geformuleerd voor de verschillende zones in het perceel. Het resultaat is een plaatsspecifiek bekalkingsadvies, dat in het perceel kan toegepast worden met een GPS gestuurde kalkstrooier met mogelijkheid om variabel te bekalken. Deze dienst is een samenwerking tussen Agrometius en de Bodemkundige Dienst van België. Het scannen van het perceel en het variabel bekalken kunnen ook in Vlaanderen reeds uitgevoerd worden door een loonwerker waardoor precisielandbouw toegankelijk wordt voor iedere landbouwer.

Presentaties van de studienamiddag: