Potproeven

De Bodemkundige Dienst van België blijft traditiegetrouw inzetten op de proefvelden en probeert ook op deze manier de vinger aan de pols te houden.

De potproeven van vroeger worden nog steeds met een actuele invulling verder gezet in de bemestingsproeven van vandaag. In 2013 heeft BDB 8 bemestingsproeven aanliggen in wintertarwe, aardappelen, maïs en suikerbieten.

  • In de wintertarwe wordt in opdracht van het LCG voor het derde jaar op rij op zwavelbemesting gefocust. Naast het vergelijken van verschillende dosissen en toedieningstijdstippen worden ook enkele commerciële producten geëvalueerd.
  • In de aardappelen wordt in kader van een ADLO-demonstratieproject (samenwerking Inagro-BDB-PCA) getracht het nitraatresidu te beperken door rijenbemesting toe te passen. Om de rekening van dure kunstmeststoffen trachten te beperken en de vervangende, alternatieve producten zoals spuiwater van luchtwassers of digestaat afkomstig van de biovergisting te evalueren, is een proef rond “kunstmeststofvervangers” aangelegd. In kader van het LCA-programma, is te Linter in 2013 als “kunstmeststofvervanger” spuiwater uit een biologische luchtwasser toegediend.
  • In de maïs wordt verder ingezet op rijenbemesting in kader van het ADLO-demonstratieproject “Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken”. Volleveldse bemesting en rijenbemesting liggen naast mekaar en “nieuwe” kunstmeststoffen worden in de rijenbemesting geëvalueerd. De bedoeling is om met een verfijning van de bemesting het nitraatresidu te beperken met behoud van opbrengst en kwaliteit.
  • Voor de teeltcombinatie gras-maïs worden verschillende bemestingsstrategieën vergeleken en wordt getracht een optimale bemestingsstrategie uit te werken.
  • In de suikerbieten wordt in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het KBIVB de mogelijkheid van rijenbemesting gedemonstreerd en wordt de aandacht gevestigd op de invloed van het oogsttijdstip op het nitraatresidu.
Kunstmest Kunstmesttoediening
Toedienen minerale meststoffen op proefvelden
Rijentoediening stikstof Rijentoediening stikstof
Rijentoepassing vloeibare stikstof bij het planten van de aardappelen

Zoals blijkt speelt het nitraatresidu in de bemestingsproeven een zeer belangrijke rol. Bemesting binnen de vooropgestelde normen wordt ook steeds een grotere uitdaging. Door onder andere proefveldwerking tracht Bodemkundige Dienst van België antwoorden te geven en wat ruimte te creëren voor de landbouwers. Naar aanleiding van een vraag vanuit Europa zaaide onder andere BDB in opdracht van de VLM, groenbemesters uit om het effect van organische bemesting op de graanstoppel op het nitraatresidu te evalueren.

Vanggewassen
Proefveld vanggewassen te Rukkelingen-Loon

Een unicum is het proefveld te Bierbeek. Op deze locatie wordt sinds 1997 de bemestings- en bodemverbeterende waarde van GFT-compost geëvalueerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en Vlaco. Naast het facet bemesting en de intrinsieke bodemvruchtbaarheid komt in deze proef ook het facet fysische bodemkwaliteit sterk aan bod.

Andere proefvelden waar fysische bodemkwaliteit centraal staat, zijn de lange termijnpercelen in de provincie Vlaams-Brabant. In opdracht van de provincie wordt op deze percelen een kerend en niet-kerend bewerkt perceelsgedeelte vergeleken. Het effect van een meerjarige niet-kerende grondbewerking op de stikstofdynamiek en fysische bodemparameters zoals bodemdichtheid en aggregaatstabiliteit wordt in kaart gebracht.

Zoals deze laatste proeven aantonen, kijkt Bodemkundige Dienst duidelijk verder dan bemesting alleen. Een andere proef die dit bevestigt, is de proef omtrent “low cost benadering bij het telen van granen”. Triticale en wintertarwe worden naast mekaar geteeld op een meer intensieve en meer extensieve wijze. Triticale kan met minder middelen geteeld worden en is tevens een geschikt voedergraan als een geschikte grondstof voor bio-ethanol. Triticale kan met name een mogelijkheid bieden als ‘low cost’ graan voor akkerbouwbedrijven. Een meer extensieve teeltbenadering past ook in de IPM-strategie. In kader van IPM volgt BDB de ziektedruk in de wintertarwe op met behulp van het Epipre-adviessysteem.

Kortom Bodemkundige Dienst van België zet in op duurzaamheid.