Bodemkundige Dienst stelt haar tweede lessenpakket voor.

Donderdag 5 mei stelde de Bodemkundige Dienst van België aan een gevarieerd publiek het tweede, interactieve lessenpakket voor, “Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit”.

Organische stof of voornamelijk het beheer van de organische stof is een zeer actueel onderwerp, zowel op Vlaams als Europees niveau. Jarenlang ging het organische-stofgehalte in Vlaamse bodems achteruit en kwamen begrippen zoals erosie en koolstofsequestratie steeds meer in de media. Het beïnvloeden van het organische-stofgehalte van de bodem is echter een werk van lange adem. Daarom tracht de Bodemkundige Dienst van België met dit lessenpakket een zeer belangrijk publiek reeds vanop de schoolbanken vertrouwd te maken met organische stof.

Terwijl het vorige lessenpakket “Plantenvoeding: van bodemstaal tot bemesting”, dat vorig jaar gelanceerd werd en veel succes kende, zich oorspronkelijk richtte op het land- en tuinbouwonderwijs, specifiek op het secundair onderwijs TSO en BSO in land- en tuinbouw, groenbeheer, bosbouw en natuurbeheer, richt het nieuwe lessenpakket zich op een breder doelpubliek. Voor de studenten uit het hoger onderwijs en de leraren van het secundair onderwijs TSO en BSO in land- en tuinbouw, groenbeheer, bosbouw en natuurbeheer werd een uitgebreid naslagwerk voorzien. De leerlingen op hun beurt kunnen het leerlingenhandboek volgen, wat meer concrete toepassingen bevat. Het lessenpakket beantwoordt bovendien aan heel wat van de leerplandoelstellingen vooropgesteld in het secundair onderwijs TSO en BSO in land- en tuinbouw, groenbeheer, bosbouw en natuurbeheer. Ook de leraren van het ASO kunnen dit keer specifiek wat uit het lessenpakket oppikken. Er is namelijk ook een studie rond bodemerosie en overstromingen voorzien welke door de leerlingen van Groep T, bachelor lerarenopleiding aardrijkskunde werd samengesteld. Deze kan perfect in de lessen aardrijkskunde of als vakoverschrijdend project gebruikt worden.

Zowel het handboek als het leerlingenboek zijn modulair opgebouwd. Het handboek omvat 5 modules: Wat is bodemorganische stof?, Het belang van bodemorganische stof, Organische stof in Vlaamse bodems, Organische stofbeheer en Simulatie/voorspelling van bodemorganische stofdynamiek. In het leerlingenhandboek wordt de laatste module niet theoretisch uitgewerkt maar komt het toegepast aan bod in de vierde module. Doorheen de modules krijgt men inzicht op wat organische stof is, wat het belang ervan is en hoe het organische stofgehalte van de bodem kan beïnvloed en voorspeld worden. Doorheen het volledige lessenpakket werd steeds praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld.

SchoolFarm

Net als bij het vorige lessenpakket werd getracht om het voor de leerlingen van het TSO en BSO zo concreet mogelijk te maken. Daarom komt ‘SchoolFarm’ opnieuw ten tonele. ‘SchoolFarm ‘ is een gemengd bedrijf met een uitgebreid areaal akkers en weides en varkens en runderen. De bedrijfsleider tracht nog steeds zo rendabel en milieubewust mogelijk te werken maar legt in het kader van dit lessenpakket uiteraard de nadruk op een goed organische-stofbeheer op zijn percelen. Van de leerlingen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze met behulp van de Koolstofsimulator en een organische-stofbalans de bedrijfsleider adviseren omtrent gewasrotatie met het oog op het behoud en het verbeteren van het bodemorganische stofgehalte.

Theorie en praktijk

Naast het concretiseren van het lessenpakket door de leerlingen met ‘SchoolFarm’ te laten werken, komen ook een brede waaier aan doe-tips en interactieve oefeningen aan bod. Binnen de eerste module, wat is bodemorganische stof, wordt bijvoorbeeld aan de leerlingen voorgesteld om een kuil te graven en een korte beschrijving van het bodemprofiel te geven. Door een eenvoudig proefje met wat waterstofchloride, water en wat grond kan op een eenvoudige manier de bufferende werking van organische stof geïllustreerd worden. Het belang van organische stof, uitgewerkt in de tweede module, wordt ook met leuke en vooral zeer verhelderende proefjes aangetoond. Deze doe-tips gaan van het bepalen van de bodemverdichting met een breinaald of het bepalen van het poriënvolume op ringstalen die de leerlingen zelf moeten nemen tot het extraheren van regenwormen met mosterdpoeder.

Binnen de derde module, organische stof in de Vlaamse bodems, krijgen de leerlingen een overzicht van het bodemorganische stofgehalte in Vlaanderen. Ze kunnen dan de situatie in hun eigen gemeente evalueren, wat onmiddellijk aanspreekt. In de module rond organische stofbeheer kan het effect van verschillende rotatieschema’s op het organische stofgehalte in de bodem doorgerekend worden met behulp van de Koolstofsimulator en kunnen verschillende vruchtwisselingsschema’s naast elkaar vergeleken worden en kan daarover een klasdiscussie gehouden worden.

Eventjes praktisch

Het volledige lessenpakket omvat het uitgebreide naslagwerk, vijf exemplaren leerlingenboek met oefeningen en opdrachten, de studie rond bodemerosie en overstromingen, een documentatiemap met inlichtingsformulieren voor een standaardgrondontleding, organische mest en compost, een verklarende nota organische stof, voorbeeld analyse- en adviesrapporten en een lijst van organische meststoffen met o.a. de gemiddelde samenstelling, de werkingscoëfficiënten en de effectieve organische stof. Dit staat ook allemaal op een CD-rom waarop eveneens een fotomap met allerlei verhelderende foto’s staat. De koffer bevat ook nog een CD-rom met de Koolstofsimulator, een set van 3 stalen wit zand, compost en potgrond, een zakje mosterdpoeder voor de regenwormenextractie en zaaigoed van bladrammenas, gele mosterd, rode klaver en een grasmengsel.

Klik hier voor meer praktische informatie over en bestelling van het lessenpakket "Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit" .