Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode.

Gemiddeld bevatten de Vlaamse bietenpercelen momenteel minder minerale stikstof dan de gemiddelde toestand van de voorbije tien jaren. De stikstofreserves zijn nog iets lager dan vorig jaar, toen reeds lage stikstofreserves werden gemeten. Vooral na aardappelen waren de gemiddelde stikstofreserves duidelijk lager dan vorig jaar. Gemiddeld is de stikstofreserve in de bietenpercelen tot 90cm diepte 10 kg/ha lager dan vorig jaar, op bietenpercelen na aardappelen is dat 20 kg/ha lager.

De vele sneeuw van afgelopen winter heeft er bij het smelten voor gezorgd dat het aanwezige nitraat langzaam in het profiel kon uitzakken. Ondanks de vele sneeuw was de totale hoeveelheid winterneerslag niet hoger dan normaal, zodat niet alle nitraat is uitgespoeld. De stikstof zit momenteel hoofdzakelijk in de bodemlagen 30-60 en 60-90 cm. Een hoge stikstofreserve in de bodemlaag 60-90 cm diepte is minder voordelig voor de teelt van suikerbieten, omdat dit de afrijping van de bieten en het suikergehalte negatief kan beïnvloeden.

Om de gemiddelde situatie in cijfers duidelijk te maken, wordt in onderstaande statistiek de gemiddelde stikstofreserve (0-90 cm) weergegeven voor de meest voorkomende voorteelten:

  • voorteelt mais: 60 kg N/ha
  • voorteelt aardappelen: 85 kg N/ha
  • voorteelt granen: 65 kg N/ha
  • voorteelt erwten en bonen: 95 kg N/ha

De Bodemkundige Dienst benadrukt dat er grote verschillen in stikstofbehoefte zijn tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen. Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies. Op percelen waar in het voorjaar dierlijke mest werd uitgereden, kan ook tijdens het groeiseizoen een bodemanalyse uitgevoerd worden voor het berekenen van een bijbemestingsadvies. Voor het aanvragen van een bodemstaalname kan u contact opnemen met de Bodemkundige Dienst of rechtstreeks met uw staalnemer.

Opmerking over suikerbieten en nitraatresidu

Uit de nitraatresidu-analyses uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst in het najaar 2009 blijkt dat het nitraatresidu na de teelt van suikerbieten algemeen laag tot zeer laag is. De nitraatresidumetingen op percelen binnen kwetsbare zone water (in het kader van een beheersovereenkomst water) zijn zeer goed: meer dan 98% van de bietenpercelen bevatte minder nitraat dan de grenswaarde van 90 kg nitraatstikstof per hectare tot een diepte van 90 cm.

Ook bij de onaangekondigde nitraatresiducontroles uitgevoerd door de VLM in opdracht van de overheid (in het kader van een derogatie of in de afgebakende risicogebieden voor verhoogd nitraatresidu), waren de resultaten na suikerbieten zeer goed, daar bleven ook ongeveer 86% van de percelen onder de nitraatnorm van 90 kg N/ha. Gemiddeld over alle teelten werd bij deze onaangekondigde controles vastgesteld dat ongeveer 63% van de percelen de nitraatnorm respecteerde (info: VLM). Na de teelt suikerbieten werden de beste resultaten bekomen in vergelijking met de andere gecontroleerde teelten.

Bij een beredeneerde stikstofbemesting van suikerbieten op basis van een bemestingsadvies, kan de nitraatresidunorm van 90 kg NO3-N/ha doorgaans makkelijk gehaald worden.