De aan Vlaanderen toegekende derogatie geeft aan de Vlaamse landbouwers de mogelijkheid om gedurende de periode 2007 tot 2010, onder strikte voorwaarden, aan bepaalde gewassen meer dierlijke mest toe te dienen dan de norm van 170 kg stikstof per hectare. Via deze derogatie wordt er extra mestafzetruimte gecreëerd en kan de landbouwer besparen op minerale meststoffen.

Iedere landbouwer weet ondertussen dat het toepassen van derogatie verbonden is aan een aantal strikte voorwaarden. Door de Europese Commissie worden daarnaast in het kader van de derogatiebeschikking ook aan de overheid een aantal strikte voorwaarden opgelegd . De Vlaamse Overheid heeft verplichtingen inzake monitoring, controle en rapportering. Voor het aspect monitoring van de waterkwaliteit dienen minstens 150 landbouwbedrijven te worden opgevolgd. De derogatiebeschikking stelt immers dat via een meetnet van minstens 150 landbouwbedrijven aan Europa moet gerapporteerd worden over het effect van derogatie op de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. De monitoring op 150 landbouwbedrijven is essentieel voor het behoud van derogatie en het verkrijgen van een verlenging van derogatie bij Europa na 2010.

De op te volgen percelen moeten zo gekozen worden dat de verschillende combinaties van bodemtype (zand, zandleem, leem en klei) en derogatiegewassen (gras, gras-maïs, wintertarwe, suikerbieten en voederbieten) in een voor Vlaanderen representatieve verhouding voorkomen. Ongeveer de helft van de percelen moet grasland zijn en op de helft wordt derogatie toegepast, op de andere helft niet.

De Vlaamse Landmaatschapij (VLM) heeft het project tot opzet en opvolging van het meetnet toevertrouwd aan het onderzoeksconsortium bestaande uit de Bodemkundige Dienst van België en het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Op de gevolgde percelen wordt de bemesting in kaart gebracht en gerelateerd aan de gemeten waterkwaliteit. Aan de hand van de meetgegevens zal er een vergelijking gebeuren tussen percelen met en zonder derogatie, voor gelijkaardige situaties van bodemtype en teelt. De resultaten van dit meetnet zullen gebruikt worden voor de aanvraag tot verlenging van de derogatie in Vlaanderen in 2010. Omdat deze studie van zeer groot belang is voor de landbouwsector hebben de drie belangrijkste landbouworganisaties hun medewerking aan dit project toegezegd om op een vlotte wijze een correct meetnet te kunnen opstellen. Het project is gestart begin 2009. Momenteel worden de in aanmerking komende percelen (o.a. ligging ten opzichte van een MAP-meetpunt) afgebakend en is het de bedoeling tegen de zomer (juli) van dit jaar te starten met de metingen. De in aanmerking komende landbouwers zullen via de medewerking van de landbouworganisaties actief gecontacteerd worden om te participeren in het meetnet. De landbouwers die deelnemen aan het project kunnen gratis beschikken over alle meetgegevens van hun percelen, zoals standaardgrondanalyses, N- index metingen, mestanalyses en nutriëntenbalansen. Tevens kunnen ze gratis gebruik maken van de nieuwste internettoepassingen aangeboden door de Bodemkundige Dienst van België zoals het opstellen van bemestingsplannen. Kortom, via deelname aan het project zal de individuele landbouwer heel wat informatie ter beschikking krijgen. De rapportering van de meetresultaten gebeurt vanzelfsprekend anoniem.

Het belangrijkste doel van de opdracht is het afleveren van een degelijk rapport over de effecten van de derogatie op de waterkwaliteit. Dit rapport zal mede gebruikt worden voor de onderbouwing van de verlengingsaanvraag van de derogatie bij Europa. Vanuit de projectgroep zullen dus landbouwers actief aangesproken worden om deel te nemen aan het project. Indien u graag wil meewerken aan dit project kan u dit alvast laten weten aan Jan Bries van de Bodemkundige Dienst van België via email: jbries@bdb.be of via tel. 016 31 09 22.

Meer info:
Jan Bries en Davy Vandervelpen
Bodemkundige Dienst van België,
016/310922