Eind maart stond er in Boer&Tuinder; al een oproep aan landbouwers die willen meewerken aan een project dat het effect van derogatie op de waterkwaliteit in kaart wil brengen. De derogatiebeschikking legt immers op dat we via een meetnet van minstens 150 landbouwbedrijven aan Europa rapporteren over de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater. Deze monitoring is essentieel om de derogatie te behouden en van Europa een verlenging ervan te krijgen na 2010.

De VLM heeft het opzetten en opvolgen van het meetnet toevertrouwd aan de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven. Zij zullen op de gevolgde percelen de bemesting in kaart brengen en relateren aan de gemeten waterkwaliteit. Aan de hand van de meetgegevens zullen ze percelen met en zonder derogatie vergelijken.

De Boerenbond steunt deelname aan het project.

Omdat deze studie van zeer groot belang is voor de landbouwsector verleent de Boerenbond zijn volle medewerking aan dit project. Onlangs werd het verloop van het project toegelicht aan de consulenten Melkvee, zodat ook zij u bijkomende informatie kunnen geven.

Op dit moment zijn heel wat percelen die in aanmerking komen (onder andere vanwege hun ligging ten opzichte van de MAP-meetpunten voor grondwater) afgebakend en dus kan gestart worden met het contacteren van de landbouwers die deze percelen uitbaten. Medewerkers van de BDB - die de metingen in het kader van het monitoringnetwerk zal uitvoeren - zullen in de komende weken deze landbouwers contacteren. Ook de veertig landbouwers die zich kandidaat gesteld hebben na ons vorig artikel zullen gecontacteerd worden.

Voordelen voor de deelnemers

De landbouwers die deelnemen aan het project kunnen gratis beschikken over alle meetgegevens van hun percelen, zoals standaardgrondontledingen, N-indexmetingen, mestanalyses en nutriëntenbalansen. Ze kunnen ook gratis gebruik maken van de nieuwste internettoepassingen die de BDB aanbiedt, zoals het opstellen van bemestingsplannen. Kortom, via hun deelname aan het project zullen deze landbouwers heel wat informatie ter beschikking krijgen. De rapportering van de meetresultaten gebeurt vanzelfsprekend anoniem.

De projectgroep zal dus zelf landbouwers aanspreken om deel te nemen. Wie graag wil meewerken aan het project, kan zich ook melden bij Jan Bries ( jbries@bdb.be of 016/31 09 22) of Davy Vandervelpen ( dvandervelpen@bdb.be of 016/31 09 22).