Uw bodemanalyseresultaten aanmelden bij de Mestbank?

In MAP 5 worden de fosfaatbemestingsnormen vastgelegd op basis van het fosforgehalte van de bodem. Ieder perceel wordt ingedeeld in één van de 4 fosfaatbeschikbaarheidsklassen. Hierbij krijgen percelen in klasse 4 de strengste (= laagste) fosfaatbemestingsnorm en percelen in klasse 1 de hoogste bemestingsnorm. Vanaf 2017 zullen alle percelen in Vlaanderen ingedeeld worden in klasse 4, wat een duidelijke verstrenging tot gevolg heeft in vergelijking met de huidige bemestingsnormen.

Het is best mogelijk dat deze verstrenging voor u geen probleem vormt omdat u genoeg bemestingsruimte heeft, in dat geval hoeft u niets te ondernemen. Indien u als landbouwer op basis van een bodemstaal kan aantonen dat een perceel niet zo rijk is aan fosfor kan dat perceel in een lagere klasse terechtkomen. In dat geval geldt er een hogere bemestingsnorm voor dat perceel.

Is het voor u interessant om bodemanalyseresultaten aan te melden bij de Mestbank?

Het mestdecreet spreekt over plantbeschikbare fosfaat uitgedrukt in mg P/100g grond. Dit fosfaatgehalte komt overeen met het analyseresultaat voor fosfor (P) of fosfor (P-AL voor de recente stalen) dat vermeld staat op de ontledingsverslagen van de standaardgrondontledingen. Via onderstaande tabel uit MAP 5 kan je nagaan in welke klasse uw percelen kunnen ingedeeld worden.

Klasse P-beschikbaarheid Akkerland
(mg P/100 g droge grond)
Grasland
(mg P/100 g droge grond)
Klasse I Laag ≤ 12 ≤ 19
Klasse II Streefzone 13 - 18 20 - 25
Klasse III Matig Hoog 19 - 40 26 - 50
Klasse IV Hoog > 40 > 50

Niet alleen nieuwe bodemstalen komen in aanmerking, ook stalen die in het verleden zijn genomen kunnen hiervoor worden gebruikt. De bodemanalyse mag maximaal 5 jaar oud zijn. Een klasseverlaging aangevraagd bij de Mestbank tot 31 december van het lopende jaar resulteert in de aangepaste bemestingsnorm vanaf het volgende kalenderjaar. U kan uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier (klik hier) op de website van VLM in te vullen en te bezorgen aan uw provinciale afdeling van de Mestbank. Voor ieder staal dat u hiervoor gebruikt moet u een kopie van het eerste blad van het analyseverslag bijvoegen alsook een fotoplan van het perceel in kwestie van het jaar van staalname.

Indien u niet meer beschikt over de oudere analyseverslagen kan u die steeds terug vinden via onze website door u aan te melden via onze bdb-net (klik hier voor info).

Indien de stalen genomen zijn in 2015 of 2016 wordt voor percelen in klasse 1 en 2 door de Vlaamse Overheid voorzien in een tegemoetkoming van de kosten van 25 euro per perceel voor akkerland en 50 euro voor grasland.

Indien u de aanvraag opstuurt naar de Mestbank voor 31/12/2017 dan gaat de herclassificatie in vanaf 2018. Als de geldigheidsduur van een P-analyse verstreken is, wordt het perceel automatisch in een klasse hoger ingedeeld.

We illustreren dit via een voorbeeld.

Grondstaal genomen in 2016, het P-gehalte komt volgens tabel 1 overeen met klasse 1. U meldt het staal aan voor 31/12/2016. Dan krijgt dit perceel de fosfaatbemestingsnorm van klasse 1 voor de periode 2017-2021, de volgende 5 jaar komt dit in klasse 2 en dan 5 jaar in klasse 3. Vanaf 2032 wordt dit perceel dan in klasse 4 ingedeeld tenzij u via een nieuw grondstaal aantoont dat het perceel in een andere klasse thuishoort.

Bodemkundige Dienst van België