De aan Vlaanderen toegekende derogatie geeft aan de Vlaamse landbouwers de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden, aan bepaalde gewassen meer dierlijke mest toe te dienen dan de norm van 170 kg stikstof per hectare. Via deze derogatie wordt er extra mestafzetruimte gecreëerd en kan de landbouwer besparen op minerale meststoffen. De Europese Commissie legt via de derogatiebeschikking ook aan de overheid een aantal strikte voorwaarden op inzake monitoring, controle en rapportering.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschapij (VLM) heeft het onderzoeksconsortium bestaande uit de Bodemkundige Dienst van België en het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven in de periode 2009-2011 een monitoringnetwerk van 225 percelen bij 180 bedrijven intensief opgevolgd. Gedurende het onderzoek werden voor alle percelen in het meetnet verschillende metingen en berekeningen uitgevoerd en werden derogatiepercelen telkens vergeleken met niet derogatiepercelen. Een belangrijke meting was het nitraatresidu (nitraat in bodem na het groeiseizoen) in het najaar op de verschillende percelen. Dit werd gemeten eind 2009 en eind 2010. Voor beide jaren werden er gemiddeld geen statistisch aantoonbare verschillen gevonden in nitraatresidu tussen percelen met en percelen zonder derogatie, voor dezelfde bodem en gewascombinaties. Op basis van de nitraatresidumetingen in het najaar en metingen in het voorjaar werden ook berekeningen uitgevoerd over de uitgespoelde hoeveelheden nitraat gedurende de winter. Ook op basis van deze berekeningen werden geen statistisch aantoonbare verschillen vastgesteld tussen derogatie en niet derogatiepercelen. Er waren wel verschillen tussen de verschillende bodemtypes (in zandbodems is er een grotere uitspoeling) en de verschillende teelten (de beste resultaten werden bekomen op grasland).

Bij de kennisgeving van dit project schreven we in de landbouwpers: “Het belangrijkste doel van de opdracht is het afleveren van een degelijk rapport over de effecten van de derogatie op de waterkwaliteit. Dit rapport zal mede gebruikt worden voor de onderbouwing van de verlengingsaanvraag van de derogatie bij Europa.” Mede dankzij de positieve resultaten die het onderzoek heeft, zoals u weet, de Europese Commissie dit voorjaar aan Vlaanderen een verlenging van de derogatie voor de periode 2011-2014 toegekend. Op vlak van monitoring geeft de Europese Commissie aan dat het bestaande monitoringmeetnet moet behouden worden en minstens even intensief dient opgevolgd te worden. Recent heeft de VLM de verderzetting van het onderzoek naar de effecten van derogatie toegekend aan Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met KULeuven. Gezien het belang van dit onderzoek voor de Vlaamse landbouw geniet dit project de volle steun van de landbouworganisaties.

Afgelopen week heeft Bodemkundige Dienst van België al de bedrijven die tot nu toe participeerden in het meetnet aangeschreven met de vraag om verder mee te werken aan dit onderzoek. De landbouwers die deelnemen aan het project kunnen gratis beschikken over alle meetgegevens van hun percelen, zoals standaardgrondanalyses, N-indexonderzoek, mestanalyses. De rapportering van de meetresultaten gebeurt vanzelfsprekend anoniem.

Vanuit de projectgroep zullen daarnaast nog landbouwers actief aangesproken worden om deel te nemen aan het project om op die manier te voldoen aan de gestelde eisen inzake de opzet van het monitoringnetwerk.

Meer info:

Jan Bries en Davy Vandervelpen
Bodemkundige Dienst van België via email: jbries@bdb.be of via tel. 016 31 09 22.