Bodemkundige Dienst van België vzw

65 jaar ten dienste van de land- en tuinbouwer

met

analyse, onderzoek en gespecialiseerde adviezen.

Zuurtegraad en organische stof van de bodem van cruciaal belang

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat de zuurtegraad en het gehalte aan organische stof zeer belangrijke elementen zijn in de bodemvruchtbaarheid en uiteindelijke ook voor de rendabiliteit van de percelen. Deze beide elementen bepalen in grote mate de opname aan voedingsstoffen in de bodem, de bewerkbaarheid van de bodem en het al of niet dichtslempen ervan.

Onderstaande tabellen geven de grote variaties weer in pH in akkerland en in weides.

Op menig perceel blijft er te veel nitraatstikstof over na de teelt, omdat de opname door de teelt beperkt wordt ten gevolge van een lage tot zeer lage pH van de bodem.

Tabel: Procentuele verdeling van de pH van akkerbouwgewassen en weidestalen per landbouwstreek volgens pH-klasse

pH akkerbouw

te laag

gunstig

te hoog

Polders

23,1

56,0

20,9

Vlaamse zandstreek

32,1

30,1

37,8

Kempen

36,2

32,3

31,5

Zandleemstreek

48,6

40,0

11,4

Leemstreek

31,3

57,1

11,6

België

38,8

40,1

21,1


pH weiden

te laag

gunstig

te hoog

Polders

7,2

19,9

72,9

Vlaamse zandstreek

15,2

35,3

49,5

Kempen

21,9

43,4

34,7

Zandleemstreek

22,2

33,3

44,5

Leemstreek

17,4

28,1

54,5

België

19,2

36,1

44,7

Bron: Chemisch vruchtbaarheidsoverzicht 2004-2007 Bodemkundige Dienst van België

Staalname in de zomer is ideaal voor producent en perceel

De zomer is de periode bij uitstek om de bodemvruchtbaarheid te ontleden. Een eventuele zomerbekalking kan gebeuren zonder structuurbederf en de nateelt of groenbemester kan reeds genieten van de aangepaste zuurtegraad. De eerstvolgende teelt zal in een ideale bodemvruchtbaarheid vertrekken.

Een eventueel onnodige bekalkingsbeurt kan uitgespaard worden.

Indien het gehalte aan organische stof te laag is, kan reeds in de zomer ingegrepen worden door het inzaaien van de gepaste groenbemester en kan tijdig ingepland worden hoe de organische mest in het volgende seizoen het best verdeeld wordt.

Uitzonderlijke actie 65 jaar Bodemkundige Dienst

Als Bodemkundige Dienst van België zijn we ondertussen gedurende 65 jaar actief in analyse, onderzoek en advies. Al die jaren staan we ten dienste van de land- en tuinbouwsector met gespecialiseerde adviezen naar bekalking en bemesting.

Ter gelegenheid van onze 65-ste verjaardag, willen we iedere land- en tuinbouwer laten genieten van een uitzonderlijke actie.

Ter gelegenheid van onze 65-ste verjaardag, willen we iedere land- en tuinbouwer laten genieten van een uitzonderlijke actie. Bestel nu uw standaardgrondontledingen voor akkerbouw of grasland of uw analyses voor glastuinbouw en geniet van uitzonderlijke voorwaarden.

vanaf  6 betaalde standaardgrondontledingen een 7° staal gratis

vanaf 11 betaalde standaardgrondontledingen een 12° staal gratis en een mooie polo gratis

bij een contract van voedingsoplossingen (vanaf 20 stalen) een mooie polo gratis

bij een contract van Kema-analyses (vanaf 5 stalen)een mooie polo gratis

Aarzel niet en vul vandaag nog bijgaand aanvraagformulier in, en bezorg het aan ons of aan uw staalnemer, zodat u kunt genieten van deze uitzonderlijke actie. Dan kunt u ook deze zomer opnieuw beroep doen op onze jarenlange ervaring in bekalkings- en bemestingsadviezen.

Deze actie loopt voor alle bestellingen die bij ons binnenkomen tussen 1 augustus en 30 september 2011.

We wensen u verder een productieve zomer, en danken u voor uw vertrouwen.

Bodemkundige Dienst van België vzw

27 juli 2011

Bestel hier