Bodemkundige Dienst van België aanwezig op AGRO EXPO Vlaanderen te Roeselare

Van 25 tem 27 januari nodigen we alle geïnteresseerden uit voor een bezoek aan AGRO EXPO Vlaanderen aan onze stand nr. 333 . U kan er terecht met uw vragen in verband met bodemvruchtbaarheid en bemesting.

We bezorgen u graag een gratis inkomkaart , als u ten laatste 20 januari een bestelling doorgeeft van minstens 5 staalnames en adviezen .

De standaardgrondontleding adviseert u voor een correcte pH van de bodem, een optimaal koolstofgehalte, de gepaste aanvoer van grondstoffen: kalium, magnesium, calcium, fosfor, natrium. Dit alles is van het grootste belang voor het slagen van uw teelten.

Via het N-indexonderzoek ontvangt u een N-bemestingsadvies specifiek voor iedere teelt, zodat kwaliteit en productie gegarandeerd zijn met een minimaal nitraatresidu in het najaar.

Bij het begin van het teeltseizoen 2014, willen we eveneens uw aandacht vestigen op enkele belangrijke regelgevingen.

1° Regelgeving groenten

Vanaf 2013 voorziet MAP IV dat een belangrijk deel van de groenten niet meer mogen bemest worden tenzij u beschikt over een aantal bodemanalyses met bijhorend N-bemestingsadvies. Deze staalnames moeten genomen worden ten laatste voor de laatste bemesting van de teelt.

Let wel: ook sierplanten- en/of boomkwekerij vallen onder deze regelgeving.

2° Regelgeving derogatie

Alle bedrijven die derogatie aangevraagd hebben moeten jaarlijks een aantal bodemstaalnames laten uitvoeren voor bepaling van nitraat, ammonium, koolstof en fosfor. Het betreft minstens 1 standaardgrondontleding en 1 N-index onderzoek per begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte. De staalnames moeten gebeuren ten laatste op 31 mei 2014. Belangrijk is dat elk jaar andere percelen bemonsterd worden.

3° Opvolgstalen ten gevolge van overschrijding nitraatresidu in 2013

De bedrijven die bij controle in 2013 percelen hadden met overschrijding van de eerste nitraatresidudrempelwaarde, en dus onder het maatregelenpakket voor 2014 vallen, moeten een staalname met N-bemestingsadvies laten uitvoeren. Deze staalnames moeten genomen worden ten laatste voor de laatste bemesting van de teelt van 2014.

4° Staalnames in het kader van de MTR-regelgeving

Net zoals de vorige jaren, blijft de verplichting in het kader van de MTR-regelgeving om over voldoende staalnames te beschikken met analyse van organische koolstof en pH en met advies voor organische stof en bekalking. Deze stalen blijven gedurende 3 jaar geldig (op staalnamedatum).

Bodemkundige Dienst uw partner voor optimale adviezen

Met meer dan 65 jaar ervaring in onderzoek van de bodemvruchtbaarheid in het algemeen en het opstellen van bekalkings- en bemestingsadviezen en met meer dan 30 jaar ervaring in N-indexonderzoek met N-bemestingsadvies, zijn we uw ideale partner om te voldoen aan de geldende regelgevingen.

Neem tijdig contact met ons voor het aanvragen van deze staalnames en analyses, of voor bijkomende vragen.U kan terecht bij uw staalnemer of op kantoor via onderstaande nummers.

U kan bij ons eveneens terecht voor staalname en analyse van dierlijke mesten , waters , ruwvoeders of voor de opvolging van uw productie in glastuinbouw .

Snelle beslissers, die ten laatste 20 januari minstens 5 analyses bestellen, ontvangen een gratis inkomkaart voor AGRO EXPO Vlaanderen.

Contact

Bodemkundige Dienst van België vzw, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee
Tel 016/89 19 50 – fax 016/22 42 06 – rdelavie@bdb.be
Kantoor BDB-West, Leliestraat 63, 8800 Roeselare
Tel 051/20 45 00 – fax051/20 54 20 – rdelavie@bdb.be